2015/16/17/18/19

Dagsorden til SK68 bestyrelsesmøde mandag d. 27/7 i Chess House
kl. 18. Thomas bestiller smørrebrød, så meddel eventuelle afbud i
god tid.
0. Godkendelse af dagsorden
1. Generalforsamling 24 august
• Planlægning
• Finde kandidater til den kommende bestyrelse
• Hvem gør hvad?
2. Klubaftener
• Lokaler
• Corona
3. Kommende møder
• Generalforsamling 6 hovedkreds søndag den 6. september,
med indledende tema om klubudvikling
• DSU delegeretmøde. Dato??
4. Holdturnering
• “Kære klubber”…”Vi spiller de sædvanlige uger, nemlig 44,
47, 50, 3, 6, 9 og 11. Om vi så overhovedet kan komme til at
spille, er en helt anden sag. Jeg ved, at ikke mindst klubber, der
spiller på plejehjem, kan have særlige udfordringer. Dertil kommer,
at Nordre og Aarhus/Skolerne er særligt udfordret af branden i
Chesshouse.” Modtaget på mail fra en pessimistisk Claus Andersen.
5. Kalender/aktiviteter
• Se eventuelt Kim oplæg udsendt d. 16 juni på mail
6. Introturnering
7. Klubturnering
8. Hjemmeside
9. Økonomi
10. Eventuelt
11. Næste møde
Referat:
Til stede: Kim, Lasse, Poul, Thomas, Steffen, Andreas (R)
0.
1. Poul sender snarest indbydelse ud til generalforsamlingen. Lokaler: Steffen har ansøgt, men intet hørt.
Alternativt kan vi være i Chesshouse. Steffen rykker for svar og briefer Poul. Årets ølmodtagere:
Lynmester (Martin Matthiesen), Flømester (Poul Rewitz), De Fem Store Holdledere (Pelle Bank, Torben
Steffensen, Steffen Cordes, Per Rasch, Lars Hansen), Afgående bestyrelsesmedlemmer (Lasse og
Alexander), Årets 2 spillere (vælges på generalforsamlingen), revisor (Allan Bangsbro), juniorleder (Lars
Hansen). Kandidater til “årets spillere”: Martin M. (vinder CH weekend), 1.- og 4.-holdet (oprykning).
Mulige bestyrelseskandidater: Joen Lesner (adspurgt og overvejer) + Phong Nguyen (spørges).
2. Når der er klarhed over spillested (Steffen), lægger Poul info på hjemmesiden og facebook.
På klubaftener skal Corona-forholdsregler nævnes – ingen håndtryk, ingen spisning ved brættet.
Kim indkøber et par flasker håndsprit.
3. Poul regner med at tage til generalforsamling i 6. Hovedkreds. Delegeretmøde er i forbindelse med DM i
efterårsferien. Poul + Thomas deltager.
4. Tilmelding til holdskak, primo september. Thomas lægger invitation op til den tid.
5. Kalender efteråret. 31/8 “åbent hus” + foredrag v Martin Matthiesen. Andreas spørger Martin og lægger
efterårets kalender på hjemmesiden. Sidste klubaften inden jul er 14/12, første i 2021 er 11/1.
6.Thomas er turneringsleder i Introturneringen. Betænkningstid 25+10, 3 runder pr aften. Juniorer kan
nøjes med 2 runder, hvis det ønskes.
7. Lasse lægger en indbydelse i DSUs turneringssystem, inklusive information om Coronaregler.
8. intet til referat
9. Pt 87 medlemmer. Som sædvanligt et par “sene betalere” i forbindelse med kontingent.
10. Thomas foreslår at vi kan bruge Mølleparken i forbindelse med et evt senere udendørsmesterskab eller
pr arrangement.
11. Kort konstituerende møde efter generalforsamling 24/8.

Bestyrelsesmøde d.22/01-2020 hos Steffen
Tilstede: Poul, Steffen, Alexander, Kim, Lasse Lukas (ref) Fraværende: Andreas & Thomas

0. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
1. Opfølgning fra sidst
Materialer: Dette står Thomas for, men var ikke til stede ved mødet. Han lader til at have styr på materialeindkøb, og han skrev på FB at 10 ure var klar til afhentning.

2. Afholdte møder
Infomøde om det nye multihus: Alexander deltog og berettede at Multihuset stadig er tidligt i opstartsfasen. Det er endnu ikke aktuelt for SK68 at benytte sig af huset – måske på et senere tidspunkt.

3. Kommende møder
AUS Formandsmøde torsdag d.6.februar: Poul deltager
AUS foreslår besøg i klubben for at snakke om at få flere unge aktive i Aarhus: Vi inviterer dem forbi klubben, Poul/Alexander/Lasse Lukas mødes og taler med dem.
Også 3. Holdturnering
Thomas ønsker flere frivillige hjælpere, både i ChessHouse og de andre spillesteder. Der burde forsøges lavet en mindre gruppe af engagerede frivillige. Det burde måske være et emne på generalforsamlingen.
Vi diskuterede også arbejdsfordelingen mellem CH og SK mht. Drift af kantinen ved holdskak. Dette emne burde tages op til et andet bestyrelsesmøde, hvor ihvertfald Thomas er til stede.
Spiller med mange afbud:
Det er et generelt problem at spillere melder for meget afbud til holdskak.
Måske har vi pt. for mange hold i forhold til interessen blandt medlemmer. Det burde diskuteres på generalforsamlingen om klubben burde have færre, men mere funktionelle, hold.
Til et kommende møde burde bestyrelsen lave et forslag om holdskakkens opbygning og fremlægge det på GF. Det er også et problem at styrkelisten er fuld af inaktive medlemmer af klubben. Det besværliggør planlægning af holdskak og dét at finde reserver.

4. Kalender/aktiviteter
Klubmesterskab i Lyn, mandag d.27/1: Poul taler med Pelle/Lars på søndag om planlægning af lynmesterskabet mandag. I fremtiden burde det organiseres bedre, evt. Med turneringsside så det kan rates.
Klubmesterskab: Poul/Lasse Lukas skriver en fællesmail ud med reminder Undervisning: Poul står for det. Der er god tilslutning.

5. Hjemmeside
Vi skal huske at benytte siden ”indbydelser” på hjemmesiden. Nogle af medlemmerne lader til at bruge dén side, så den skal holdes opdateret.

6. Økonomi
Investering i banken: Kim overvejer at investere i nogle aktier/obligationer. Det lyder ikke til at være en dårlig idé. Ingen reel beslutning blev taget.
Tilskudsregnskab til kommunen: Vi underskrev. Hvem skal have indhentet børneattester? Sandsynligvis kun Lars Hansen.

7. Bogdonation
En rar dame vil donere skakbøger til klubben. Vi vil gerne tage imod dem, og hun får en flaske vin som tak.
Der ligger i forvejen nogle nye og gode bøger nede i SK’s skab. Det ville være en god idé at indføre bogpræmier ifm. turneringer.

8. Eventuelt
Flø: De bagvedliggende brætpoint skal bruges til korrektion, så præmierne ikke skal deles i så høj grad.
Alexander spiller skak på biologistudiet. Han snupper muligvis nogle af de gamle, assorterede skaksæt.

9. Næste møde
10. marts hos Kim – passer det med Thomas & Andreas?

Referat af SK68 bestyrelsesmøde tirsdag 5/11 2019 kl. 19 hos Lasse Lukas Platz Herskind, Dr.
Margrethesvej 15, 8200 Aarhus N.
Tilstede: Poul, Lasse, Alexander, Steffen, Kim, Andreas og Thomas (ref.)
0. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
1. Opfølgning siden sidst
• Senior DM i hurtigskak
Stævnet gik fint. Steffen vil gerne holde det hvert andet år. Vi kan gøre opkrævningen af indskud
og middagsbetaling bedre. Chess House stod for kantinedrift og drikkevarer til stævnemiddagen.
Indskud fra en enkelt deltager mangler. Der kan strammes op på betalingen. Forskellige
muligheder for at opkræve betalingen blev diskuteret. Der skal ikke smides mange penge efter
sådan en løsning, men vi skal være på udkig. SK1968 viste flaget som en af landets største klubber.
Der skal dog være mere end en dommer til sådan et stævne. En enkelt eller flere til at sætte
brikker op eller ned er også velkomment.
• Ekstraordinært delegeretmøde. Thomas deltog.
Både Sven Erik Højstrup Christensen og Dick Sørensen blev begge ekskluderet fra Dansk Skak
Union med overvældende stemmetal. Også vedtægtsændringen, der gør håndtering af de
heldigvis meget sjældne eksklusionssager mere smidig, blev også vedtaget med klart flertal. Det er
nu muligt at smide f.eks. en kriminel ud af Dansk Skak Union uden at man behøver at vente til
næste delegeretmøde.
• Situationen i Chess House
Aarhus Kommune er noget svære at danse med; men der regnes med at finde en løsning. Der vil
bl.a. komme en indsamling til fordel for CH, der vil blive fokus på kontingentbetaling for 2020 med
mere. Planen er helt sikkert at forsætte Chess House, så en lukning er bestemt ikke lige
forestående.
• Materialer
Køb af ure: Kim og Thomas bestiller ure den 18. november. Angående kufferter: Kvickly i Åbyhøj
har nogen på tilbud. Thomas måler kufferter op, så vi kan sammenligne med de nuværende.
Flere kan hjælpe med at skifte batterier i flere ure. Husk skruetrækker.
Der har været spildt noget øl på et par brætter. En kuffert har været væk et stykke tid, men er
kommet tilbage. Evt. skal vi have en kuffert med ure, der kan bruges til lyn. Gamle brikker og
brætter forsøges samlet til sæt, der kan gives væk til baren og skoleskak på vores medlemmers
skoler.
Chess House låner SK1968s materialer til Hurtigskak DM den 30. november i FO-byen. De skal så
bruges til 3 holdkampe for SK1968 dagen efter samme steds.
2. AUS
• Info-møde det nye multihus d. 14/11 kl. 17 i Studenterhuset. Alexander deltager – kan der spilles
skak i multihuset – især om søndagen, er vi altid interesserede.
• AUS, Studenterhuset og DGI 3-årigt samarbejdsprojekt 1 mio. kr.
Mødet i dag hos AUS, deltager vi ikke i, da vi jo holder vores eget møde. Vi hører nærmere fra AUS,
om de har interessante forslag.
• 5. december formandsmøde i AUS: Alexander deltager.
3. Holdturnering
• Holdsætningsmødet. Thomas, Lars og Poul deltog
Der blev stillet 5. hold. 4. og 5. holdet er næsten lige stærke, sådan at 5. holdet mest er et
juniorhold med Lars Hansen som holdleder og 4. holdet er mere for de rutinerede kræfter.
• Lokaler. FO-byen og Aarhus Kommune låner os lokaler til søndagskampe, når der er fyldt op i
Chess House.
4. Kalender/aktiviteter
• Flø-turnering
Der er sammenfald mellem Flø- og holdturneringen. Lasse forsøger at få det til at gå op ved at tage
fat i de folk, der bliver ramt og får dem til at afvikle kampene i Flø inden 3. runde i
holdturneringen.
• Flø-foredrag 25/11
Joen Lessner har sagt ja til holde foredraget. Temaet er de turneringer i udlandet, han har deltaget
i. Der kommer opslag på hjemmeside og FB.
• Undervisning
Den 2. december – Lasse spørger et par førsteholdsspillere, om de vil holde en times tids
undervisning. Emnet bliver op til underviseren.
• Julefrokost 7/12
Klubben giver en øl/vand og en snaps til hver deltager. Afholdes i Chess House. Peter Grønborg,
Poul Rewitz og Thomas Vestergård står for arrangementet. Det koster 100,- kr. at deltage.
• Juleafslutning 16/12
Præmieuddeling og Fischer-Random 10 minutters skak. Kim køber lidt præmier – marzipangrise
eller lignende. Thomas er turneringsleder.
• Forår 2020 – Kim har udarbejdet et forslag. Kim sender forslaget rundt. Der tjekkes for
holdskakdatoer.
5. Hjemmeside
Log in knappen er svær at finde. Kan gøres mere synlig. Steffen skriver et indlæg om hvordan man
opretter indlæg.
6. Eventuelt
Vagtplan angående åbning. Thomas åbner til holdskak. Lasse åbner ved Flø-turnering. Poul åbner
den 2. december. Alexander åbner den 25. november.
7. Næste møde
Onsdag den 22. januar 2020. Kl. 19.00 hos Steffen.
Referat: Thomas Vestergård


Bestyrelsesmøde SK1968 17/9/19 hos Andreas.
Til stede: Poul, Kim, Alexander, Lasse, Thomas, Steffen, Andreas (ref).
Dagsorden:
0 Godkendelse af dagsorden
1 Opfølgning fra sidst
1a DSFI
1b Pr-arrangement
1c Situationen i Chesshouse (CH)
1d Materialer
2 Senior-DM i hurtigskak
3 Holdturnering
3a Indbydelse og tilmelding
3b Holdsætningsmøde
3c Lokaler
4 Kalender/aktiviteter
4a Fløturnering
4b Fløforedrag: Jens Ramsdal?
4c Undervisning
4d Julefrokost 7/12
4e Juleafslutning 16/12
5 Hjemmeside
6 Eventuelt
7 Næste møde
Referat:
0 Ingen tilføjelser
1
1a Godt arrangement med god søgning. Vurderes fortsat som værdifuldt for klubben pr-mæssigt,
at vi deltager. Det lykkedes at møde 6 op til oprydning dagen efter.
1b Der var ca 5 nye “hoveder” til arrangementet. Lidt lavere end forventet. Der er brugt mange
timer på pr af Lasse, Alexander og primært Maria. Der var et godt fremmøde af klubmedlemmer,
der sikrede en hyggelig aften. Arrangementet gik som sådan fint, men antal “nye” er skuffende i
forhold til forarbejdet. Arrangementets fremtid er uklart pt.
1c Thomas gav en kort orientering om CH, der nu er i gang igen. Man satser på at føre CH videre.
En umiddelbar udfordring er et tilskud på 112.000 kr fra Århus Kommune, som tidl formand Sven
uberettiget har modtaget, og som kommunen kræver tilbagebetalt af CH som forening. I første
omgang låner CH penge fra DSU til husleje og vil desuden foranstalte en indsamling og opfordre
brugere (klubber) af CH til at betale evt lejeudgifter mv for efterårssæsonen forud. CH håber på
mange medlemmer og holder i hvert fald åbent indtil jul.
1d Lasse vil samle komplette sæt af vores “udfasede” brætter/brikker, der fylder op i skabet. Vi vil
forære dem væk, da det er for slidt til at sælge. Poul tager boremaskine med til kommende
klubaften, mhp reparation af urkasser. Vores ure skal efterses og sorteres. Vi beslutter et indkøb:
8 ure i kuffert, ved Dansk Skaksalg. Kim bestiller urene, Thomas giver Kim besked om konkret
urtype. De skal køre til livedækning. Poul kan hente urene i Malling, hvis aktuelt.
2 Steffen: Pt ca 30 tilmeldte, få har betalt. CH står for det praktiske omkring kantine og afvikling af
festmiddag. Maden leveres. Steffen kunne tænke sig, at arrangementet fremover kommer til at
ligge fast i Århus hvert andet år, som en1968/CH begivenhed.
3
3a Thomas sender snarest indbydelse ud; facebook, hjemmeside og mail. Tilmeldingfrist til
holdskak 9/10.
3b Thomas indkalder selv til holdsætningsmøde.
3c Tilstræbes at bruge CH til holdskak. Det får chancen indtil jul; der burde med den ny indretning
i CH kunne afvikles 3 holdkampe af gangen.
4
4a Fløturnering går efter planen. Lasse har præmiegrupperne klar til 3. runde. Der er indtrådt en
ny spiller efter anden runde. Intet problem for Lasse at der træder folk ind hen af vejen, fleksibelt
for nye medlemmer.
4b Vi gemmer Jens Ramsdal til en anden gang, da han er forhindret 25/11. Andreas spørger istf
Joen Lesner, der netop har spillet i Polen om han har lyst til at give et “rejseforedrag” krydret med
partier. Hvis nej, er Poul backup på et foredrag med friske partier.
4c Poul står for første undervisningsgang, med temaet “slutspillet”. Poul vil reklamere på
hjemmeside og facebook.
4d Peter Grønborg, Poul og Thomas står for maden. Julefrokost afholdes i CH, Poul har stadig
lokaler i Pottemagertoften i baghånden som backup. På Thomas’ holdskakmail kommer et PS
med “husk julefrokost”-agtig opfordring.
4e Skal vi arrangere en turnering til juleafslutning!? Vi summer over en turneringsform til næste
bestyrelsesmøde. Det kunne være makkerlyn, Fischer-random, holdlyn etc
5 Smårettelser af adresseliste på vej v Steffen.
6 Fem punkter til eventuelt:
6,1 v Thomas, der giver kort orientering vedr baggrunden for det kommende ekstraordinære
delegeretmøde. Det drejer sig om eksklusion af 2 medlemmer der har gjort sig bemærket med en
adfærd der skader DSU, samt en regelændring der giver mulighed for at ekskludere medlemmer
med kortere varsel end “til påske” hvor det ordinære delegeretmøde er programsat. Vi beslutter at
støtte op om eksklusion og regelændring. Thomas deltager, medbringende stemmefuldmagt fra
Poul.
6,2 v Kim; Poul får fuldmagt til klubbens konto, så det ikke kun er Kim der har styr på
kontobevægelser.
6,3 v Kim, der lodder stemningen omkring klubbens gevinstopsparing, der kun giver et lille
overskud. Vi lader den køre så længe den giver overskud.
6,4 v Poul, der har modtaget et større pakke indeholdende “Seniorbladet” adresseret til
Skakklubben af 1968 og beregnet til omdeling i klubben. Returneret. Poul har desuden afslået et
telefonisk tilbud på klubabonnement på “Stiften”, begge dele formentling affødt af vores CVR-nr.
6,5 v Steffen, der lufter at vi kan overveje at betale lokaleleje forud til CH grundet deres situation
(det kan vi)
7 Næste møde v Lasse: Tirsdag 5/11 kl 19.


Bestyrelsesmøde SK1968 hos Poul, 14/8/19.
Til stede: Poul, Kim, Alexander, Steffen, Thomas, Andreas (r)
Dagsorden:
0 Godkendelse af dagsorden
0a DSFI frivillige
1 Opfølgning
1a undervisning
2 Lokaler som følge af situationen i Chesshouse
2a holdskak
2b julefrokost mv
2c forespørgsel fra Nordre
3 Materialer
3a ure, kasser, skab, DGT brætter, kufferter
4 Kalender/aktiviteter
4a intro
4b Flø
4c klubturnering
4d pr-arrangement
4e DM i hurtigskak for seniorer
4f Fløforedrag
5 Holdkskak
6 Hjemmeside
7 Evt
8 Næste møde
0 tjek
0a Lasse er pt klar på oprydningsholdet, men der mangler en håndfuld frivillige. Alexander
kontakter Lars/Pelle vedr selve arrangementet og står for facebookopslag vedr oprydningslørdag,
evt ringe rundt hvis det bliver nødvendigt.
1
1a Undervisningen er primært rettet mod breddespillere/knap så øvede. Poul tager den første
aften og tilrettelægger et passende program. Underviserstafetten kan gives videre og antal
undervisningsaftener udvides, hvis der skulle vise sig grundlag herfor.
2
2a Thomas: Om en uges tid skulle der gerne være afklaring vedr Chesshouse. Det ser ud til at der
er håb for at Chesshouse kan fortsætte, så vi kan spille holdskak i vante rammer. Hvis det kikser,
må vi søge lokaler andet steds; pt er Fjordsgade nok det bedste bud.
2b Julefrokost; dato fastsat til 7/12. Som backup er lokalerne hos Poul på Pottemagertoften
booket. Hvis Chesshouse kører, bliver det der. Andreas lægger datoen ud på hjemmesiden.
2c Nordre har spurgt, om de kan afvikle hverdagsholdskak hos os om mandagen, hvis det kikser
med Chesshouse. Det siger vi ja til.
3
Poul har købt beslag til foreløbigt 3 urkasser. Virker fint. Resten kan skiftes ad hoc. DGT brætter
står pt hos Poul. Hvis Chesshouse kommer op at køre igen, skal brætterne derop. Afklaring om en
uges tid. Vi skal have investeret i nye kufferter til brikkerne. Vi vedtager at måle kasserne op og
tage i Bilka og få det overstået. Vi skal have købt nye materialer hen ad vejen, så vi ender op med
4×16 sæt. Vi kan købe det løbende, haster ikke her og nu. Vi skal være obs på at finde materialer
der matcher de eksisterende. Prioriterer at købe ved Dansk Skaksalg, da vi har penge stående.
Vedr skabet: Poul vil forestå en reparation af vores materialeskab.
4
4a Thomas står for at arrangere Introturneringens første aften – og finder en afløser til anden
halvdel mandagen efter.
4b Andreas opdaterer hjemmesidens kalender med de resterende datoer for Fløturnering
4c Lasse er turneringsleder. Opfølgning på kommende møde (Lasse ikke til stede)
4d Poul har fået tilsendt en video af Maria, som skal lægges op på hjemmesiden. Steffen gør det.
Til aftenen er der booket 3 lokaler. Lasse og Maria står for arrangementet, deler flyers og andet pr
materiale ud osv.
4e pt 8 tilmeldte. Lokaler er booket (Fjordsgade) og Thomas er turneringsleder. Lokale til
fællesspisning ligeledes booket. Der savnes frivillige; dels til selve stævnet, dels til
fællesspisningen (madhåndtering, oprydning mv). Thomas: Hvis Chesshouse overlever, kan man
løfte dette arrangement. Afklaring om Chesshouse følger om ca en uge. Ellers må Steffen skaffe
frivillige via facebook og telefon.
4f Andreas kontakter Jens Ramsdal vedr Fløforedrag i november, honorar 500 kr.
5
Det skal meddeles turneringslederen, at SK1968s spillested pt er usikkert pga Chesshouse
situationen. Thomas forestår kontakten vedr holdskak. Thomas står desuden for intern tilmelding
til holdskak.
6
Steffen har kigget på hængepartierne med notifikationer og “usikker side” advarsel, men har ikke
færdiggjort ændringerne. Det kommer på et tidspunkt.
Vi diskuterer desuden, hvorfor vi ikke – som enkelte andre klubber – har en klar udmelding vedr
Chesshouse på vores hjemmeside. Vedtaget: Hvis Chesshouse overlever, vil vi lægge en
“støttemelding” op på hjemmesiden.
7
Poul: Vi har modtaget invitation til at deltage i et arrangement i Rådhusparken ultimo september.
Temaet er foreninger/frivillighed. Vi takker nej.
Alexander: Et lignende tilbud foreligger i AUS regi, primo september. Dette findes relevant, da det
ligger inden vores introaften. Alexander spørger Lasse og Maria om de vil være med til at
repræsentere klubben den dag – og får os forhåbentlig meldt til arrangementet.
Kim: 3 nye medlemmer indmeldt (1 B-medlem)
Kim: Vedr. medlemskab af DSS. Hvad får vi for pengene? (900kr/år). Kim vil kontakte
skoleskakeksperten Lars Hansen og forespørge. Hvis vi som klub ikke har konkrete fordele af
medlemsskabet, opsiges det.
På Kims opfordring, og foranlediget af en henvendelse fra et Nordremedlem der overvejede
klubskifte, debatterer vi kort om vi burde gå tilbage til den tidligere form med to turneringer pr
sæson med “lange partier” og konvertere Fløturneringen til en introturnering på fx 3 aftener med
hurtigskakpartier. Efteråret kunne evt byde på en koordineret EMT, så man ikke skal vente et helt
år på at spille koordineret skak i klubben. Der er stemning herfor, vi tager det op til næste sæson.
8
Næste møde: Tirsdag 17/9 kl 19 v Andreas Tranbjergvej 32, 8310 Tranbjerg


Bestyrelsesmøde SK68 hos Alexander 20/6-19.
Til stede: Kim Hansen, Lasse Herskind, Poul Rewitz, Thomas Vestergård,
Alexander Nielsen, Steffen Cordes, Andreas Kastberg (ref)
Dagsorden:
0. Godkendelse af dagsorden
1. Opfølgning, blandt andet fra generalforsamlingen
• Opgavefordeling i den nye bestyrelse (se det vedhæftede bilag: ”Bestyrelsens opgaver og
ansvarsområder i SK1968 (v.2018)”
• — Debatoplæg —
– Holdsætning –
– Information og overholdelse af tilmeldingsfrister –
– Undervisning –
• Status på Marias pr-arrangement
• Status DM i senior hurtigskak
• Pokalturnering – vinhøst
2. Kommende møder
• AUS / DSFI (Har vi frivillige til oprydning?)
• ChessHouse ekstraordinær GF. Måske bør en fra vores bestyrelse deltage.
3. Materialer
• Nye ure?
• Problemer med skab og kufferter
4. Kalender/aktiviteter
• Introturnering …
5. Hjemmeside
6. Eventuelt
7. Næste møde
0. Det kunne være rart, hvis dagsordenen fremover kommer i lidt bedre tid før mødet afholdes.
1. Opfølgning
– opgavefordelingen i bestyrelsen gennemgås kort uden større bemærkninger. Overleveringer fra
Emil og Daniel har fundet sted i det omfang der er brug for det. Lasse er tovholder på
fordelingen af tjansen med at åbne på klubaftener. Dette foregår via bestyrelsens
facebookgruppe.
Herefter opfølgning på generalforsamlingens debatpunkter:
– Holdsætning. Punktet drejede sig primært om, hvor vidt det er hensigtsmæssigt at have et
juniorhold der er sammensat efter alder men ikke nødvendigvis efter styrke. Konklusionen fra
generalforsamlingen var, at et juniorhold er en god idé socialt, men det skal “give mening”
styrkemæssigt, dvs ikke lave for store spring i styrkelisten, da det dels gør styrkelisten
forvirrende at arbejde med ved afbud, dels risikerer at forhindre enkelte medlemmer i at spille på
det hold som de styrkemæssigt hører hjemme på iflg ratinglisten. Det er op til deltagerne på
holdsætningsmødet at definere “giver mening”. Thomas vil tilgodese, at styrkelisten udformes
hensigtsmæssigt i den kommende sæson.
– Tidsfrister
Diskussion af hvor højt serviceniveau medlemmerne skal tilbydes på informationsfronten. Gængs
information via hjemmesiden og facebooksiden bør være nok, men det er op til bestyrelsens
medlemmer at promovere en begivenhed den enkelte føler noget særligt for. Generelt skal
tidsfrister for tilmelding overholdes, men i Flø- og klubturnering bør evt nye medlemmer kunne
tilbydes deltagelse ad hoc de første runder. OBS juniorleder Lars Hansen skal kontaktes i god tid,
så han kan levere deltagerlisten for juniorerne i god tid inden sidste tilmeldingsfrist.
– Undervisning
Diskussion af rammerne og målgruppen for undervisning. Vi vedtager at lægge et par
undervisningsaftener i efterårsprogrammet på aftener hvor der spilles udsatte partier.
Foredragsholderne udpeges/spørges på et senere tidspunkt. Skulle der vise sig at opstå et behov
for undervisning af nye medlemmer, har klubben en størrelse og medlemssammensætning der gør,
at vi bør kunne løse det ad hoc.
– Status på Marias PR arrangement
Det kører på skinner iflg Lasse og afvikles som planlagt 16/9 i klubben.
– Status DM i hurtigskak
Ved Steffen. Lokaler er booket på Fjordsgade skole 5-6/10. Der arbejdes pt på at få arrangeret
stævnemiddag andetsteds. Der mangler en turneringsleder. Thomas er ikke afvisende over at
træde til, med en assistent. Desuden skal der findes hjælpere til kantinedrift.
– Pokalturneringen
SK1968 stillede med 5 hold og hjemtog 3 placeringer og 24 flasker vin. Der var ingen fælles
bustransport i år, men holdvis privatkørsel. Iflg Kim var udgiften den samme for klubben. Hvis
juniorerne ønsker fælles transport næste år i en minibus, kan det overvejes.
2. Kommende møder
– Lasse tager til mødet i AUS om DSFI, og arbejder videre med at finde det antal frivillige til
oprydningsdagen som vi bliver pålagt.
– Thomas ridser kort situationen (som tilsyneladende er kritisk) i Chesshouse op. Thomas (og
muligvis Poul) tager til det kommende informationsmøde i Chesshouse.
3. Materiale
Vi indkøber 10 nye ure ved Dansk Skaksalg. Desuden trænger kufferterne til udskiftning. Vi holder
materialegennemgang 24/6 kl 19, hvilket gerne skulle bringe klarhed over hvilke konkrete køb vi
skal foretage.
4. Kalender/aktiviter
Vi laver en hurtig efterårskalender på Kims initiativ, frem til efterårsferien. Andreas lægger den på
hjemmesiden. Vi vedtager at holde fast i Introturneringen som 2 aftener med hver 3 runders
hurtigskak med en pt ikke nærmere defineret betænkningstid. Thomas undersøger om der er
kommet datoer for afvikling af holdskak så vi kan få planlagt resten af efterårssæsonen. Lasse
laver indbydelse til Fløturnering og lægger den op i løbet af juli, så snart Thomas har datoerne for
holdskak klar, da de bestemmer hvilke datoer vi kan bruge til intern turnering.
5. Hjemmeside
Steffen vil i løbet af sommeren lægge hjemmesiden over i et sikkert format, hvor
informationsudvekslinger er krypteret. Det betyder ikke meget i praksis, men det bekymrede
enkelte medlemmer på generalforsamlingen at få meldingen “ikke sikker” når de klikkede forbi
hjemmesiden. Steffen vil desuden oprette muligheden for at man kan modtage en notifikation når
der er en nyhed på hjemmesiden.
6. Eventuelt
Kim: 6 udmeldte A-medlemmer og de 2 C-medlemsskaber er endeligt nedlagt. 1 nyt A-medlem er
meldt ind og der er tilsagn på 2 A-medlemmer i september.
Kim efterspørger retningslinier for deltagelse i Superturneringen. Andreas laver et oplæg.
7. Næste møde
Hos Lasse onsdag 14/8 1900. Adresse følger.


Bestyrelsesmøde SK1968 27/5/19.
Konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Den ny bestyrelse konstituerede sig således:
Formand: Poul Rewitz
Næstformand: Alexander Nielsen
Kasserer: Kim Hansen
Holdskak: Thomas Vestergård
Turneringsleder: Lasse Herskind
Webmaster: Steffen Cordes
Sekretær: Andreas Kastberg
Fastsættelse af første klubaften i den kommende sæson: 12/8 (Introaften med hyggelyn)
Andreas lægger det ind på hjemmesiden og ajourfører kalender med info om sommerlyn i baren.
Næste møde: 20/6 kl 19 hos Alexander Nielsen, Valdemarsgade 20, lejl 206, 8000C


SK68 bestyrelsesmøde 6/3-19 hos Daniel.
Til stede: Kim, Poul, Steffen, Emil, Daniel, Lasse, Andreas (ref)
+ besøg af Maria Vasova ved mødestart til fremlæggelse af punkt 10
0 Godkendelse af dagsorden
1 Opfølgning fra sidst
A Match mod en anden klub?
B Fløforedrag
C DSUs delegeretmøde
D Skakarrangementer i uge 7 – hvordan gik det?
E Klubtrøjer – sker der noget eller skal vi droppe dem?
2 Afholdte møder
A Møde fra Sven med CH
3 Holdturnering
4 Klubturnering
5 Kalender
6 Hjemmeside
7 DM i hurtigsnak for seniorer
8 Generakforsamling (27/5)
A Skal vi gøre noget for at få nogle til at stille op til valg?
B Overlevering af opgaver fra de udtrædende
C Er der ønsker om ændringer i ansvarsområder efter GF?
9 Pokalturnering (tilmelding 27/3)
A Bredderækken (max 1800 snit) 1/4 i Randers
B Eliterækken 2/4 i CH
10 “Maria fremlægger planer”
11 Eventuelt
12 Næste møde
0 >
1 Opfølgning fra sidst
A Match mod en anden klub forsøges arrangeret på en af flg datoer: 29/4, 6/5, 13/5. Andreas
sender mail til Nordres formand og spørger om de har lyst til en hurtigskakmatch, 20-25 brætter
B Lasse spørger Maria Vasova om hun har lyst til at holde et Fløforedrag om hendes OLdeltagelse.
Datoen afklares blandt de 3 der er nævnt i A når Andreas har en tilbagemelding
C Poul deltager, han er der alligevel og sørger selv for kørsel
D der er enighed om, at det gik godt. Thomas Vestergård har hjulpet i CH og Martin Matthiesen
var turneringsleder ved senior-DM i Saksild.
2 Afholdte møder
A Sven Christensen har spurgt Poul, om vi evt har gode ideer til anderledes skakarrangementer.
Det har vi ikke umiddelbart. Heldigvis har Sven selv ideer.
Poul fortæller desuden om, at han har talt med Claus Andersen fra 6HK, som er utilfreds med
DSUs ledelse og ønsker en ny hovedkredssammensætning, dvs sammenlægning af 2-3
hovedkredse for et styrket mandat overfor DSU. Da vi ikke helt kan gennemskue hvad det
indebærer og om det i givet fald er en god ide, undlader vi at tage stilling til noget pt.
3 Holdturnering
Emil: 3. holdet manglede en kampleder til en kamp på Fjordsgades skole pga
kommunikationsproblemer. Det blev løst på stedet og uden efterfølgende bemærkninger fra
turneringsleder. Desuden har 5. holdet brugt en ulovlig spiller i en kamp, da holdlederen ikke
tjekkede den relevante styrkeliste.
Steffen: Vedr. Fjordsgade skoles alarm: Åbningstiden kan umiddelbart ikke forlænges til efter kl 17
da alarmen er centralt styret. For at undgå problemer i den 5. spilletime, vil vi til næste sæson
undersøge om vi kan få dispensation til at starte kl 11, hvis vi skal afvikle kampe på Fjordsgade.
Spillestedet er i øvrigt ganske attraktivt, så vi bør tilstræbe at bibeholde det.
4 Klubturnering
Lasse: Klubturneringen kører planmæssigt, bortset fra at to spillere desværre er udtrådt. Det bør
undgås, men er jo ikke noget man kan gøre så meget ved.
5 Kalender
Emil og Daniel trækker deres opgavequiz, da de begge flytter fra byen. Der er således 3 ledige
datoer i spil i kalenderen: 29/4, 6/5, 13/5. Se i øvrigt punkterne 1A+1B
6 Hjemmeside
Kim ønsker en mere overskuelig kalender på hjemmesiden. Der er almindelig enighed om, at
kalenderen på hjemmesiden er noget rod at finde rundt i. Steffen vil forsøge at lade højre spaltes
kalenderrul løbe helt ned. Måske løser det overskueligheden.
7 DM i hurtigskak for seniorer
Steffen har modtaget en forespørgsel fra Steen Juul Mortensen (formand for seniorskakken) om
SK68 kunne være interesseret i at arrangere DM i hurtigskak for seniorer i september. Det vil vi
gerne, godt hjulpet af, at Steffen har en køreplan klar med Saksild som spillested og desuden
gerne vil være primus motor for arrangementet. Vi skal levere brikker og finde en turneringsleder.
8 Generalforsamling (27/5)
Begge punkter overføres til næste møde. Vi har et par mulige bestyrelseskandidater på banen,
men vedtager ikke noget specifikt. Andreas vil brygge på et skriv, der kan lokke flere medlemmer
til at møde op til generalforsamlingen.
9 Pokalturnering (tilmelding 27/3)
A+B Andreas lægger reklame for turneringen op på fb+hjemmeside. Der er tilsyneladende direkte
holdvis tilmelding til Claus Andersen. Andreas koordinerer dette.
10 “Maria fremlægger planer”
Et af klubbens nyere medlemmer, Maria Vasova, vil gerne lave et pr-arrangement på universitetet
hvor hun mener at have observeret en vis interesse for skak. Hun har ikke lagt sig fast på indhold/
dato, men har kontakt til flere stærke spillere der går på uni. Klubben støtter naturligvis gerne op
om et glimrende initiativ. Der bliver tale om udlån af brikker og evt et par frivillige på dagen, men
ellers står Maria selv for pr-materiale og afvikling. AUSs nye gymnastiksal er i tankerne, evt
suppleret med et arrangement på en klubaften i vores egne lokaler. Lasse er bestyrelsens
tovholder i forhold til arrangementet.
11 Eventuelt
Kim minder om, at der på et tidspunkt skal checkes materialer og at klubben snart trænger til nye
materialekufferter.
12 Næste møde
Hos Poul i Pottemagertoften 30/4 kl 18 incl mad. Klubkassen giver et tilskud til bespisning.


Bestyrelsesmøde SK1968 22/1-19 hos Emil.
Til stede: Daniel, Emil, Kim, Lasse, Poul, Andreas (ref). Mangler: Steffen.
Dagsorden:
0 Godkendelse dagsorden
1 Opfølgning
2 Lynmesterskab
3 Holdturnering
4 Klubturnering
5 Kalender
6 Hjemmeside
7 Generalforsamling
8 Diskussion af klubliv
9 DSUs delegeretmøde
10 Evt
11 Næste møde
Referat:
0
1 Opfølgning
a) Klubtrøjer: pt intet nyt
b) Tilmeldingsfrister, holdskak/generelt: Det skal præciseres på generalforsamlingen, at man generelt skal
holde øje med kalender/frister, tilmelde sig aktivt og selv tage ansvar herfor. Desuden skal det i forhold
til holdskak præciseres overfor Lars Hansen, at han skal planlægge med juniorerne og førsteholdet i god
tid inden holdsætningsmødet og tilkendegive hvem der er tilmeldt til holdturneringen.
c) Julefrokost: Aflyst pga for få tilmeldte. Muligvis pga at arrangementet lå for tæt for jubilæumsfesten.
d) Formandsmøde AUS: Poul blev hjemme. Det mest relevante punkt for os: Gymnastiksalen er næsten klar
til brug.
e) Uge 7. Der er frivillige fra SK1968 i omløb til diverse arrangementer, fx er Martin M turneringsleder ved
senior-DM. Sven fra Chesshouse må selv kontakte os, hvis han mangler hænder til afvikling af ÅM.
2 Lynmesterskab
Fin aften, med 20 deltagere fordelt i to indledende grupper + tilskuere. Martin M vandt finalen.
3 Holdturnering
a) Lokaler: De nye lokaler på Fjordsgade er gode, men vi har dem kun til kl 17. Torben Steffensen vil prøve
at kontakte frit/kult forvaltningen og høre om råderetten kan løbe en time mere.
b) Tilmeldte, karantæneregler: Præcisering af, at nyindmeldte i klubben straks skal tilmeldes
holdturneringen, så de kan blive spilleberettigede så hurtigt som muligt. Vi diskuterede med
udgangspunkt i Maria Vasova, men problemet har løst sig selv, da hun pga studier alligevel ikke ønsker
at spille holdskak i år.
4 Klubturnering
Lidt magert besat i antal. Næste år rykkes 1. runde til start første mandag i februar.
5 Kalender
a) Fløforedrag: Vi overvejer til næste bestyrelsesmøde
b) Match mod en anden klub?: Overføres til næste bestyrelsesmøde
6 Hjemmeside
Overføres til næste bestyrelsesmøde, da Steffen er ude at rejse.
7 Generalforsamling
a) Hvem fortsætter?: Daniel og Emil udtræder af bestyrelsen. Til næste bestyrelsesmøde præciserer Poul,
hvem af de øvrige der er på valg. Til næste møde skal vi desuden overveje mulige emner til bestyrelsen.
b) Hvordan får vi folk til at komme til generalforsamling? Der skal som minimum laves et indlæg til
hjemmeside og facebook.
8 Diskussion af klubliv
Vi diskuterede, om det giver mening at have et juniorhold. Er medlemmerne tilfredse med de aktiviteter der
serveres i SK1968? Punktet hænger tæt sammen med fremmøde til generalforsamlingen.
9 DSUs delegeretmøde
Poul regner med at deltage
10 Evt
Punkt til næste dagsorden: Velkomstbrev til nye medlemmer
11 Næste møde
6/3-19 1900 hos Daniel, Nordborggade 28


SK68 bestyrelsesmøde onsdag den 29/6 2018 kl. 20 hos Steffen
Til stede: Kim, Lasse, Poul, Daniel, Steffen, Andreas (ref)
Dagsorden
0. Godkendelse af dagsorden
1. Opfølgning fra sidst
• Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder
• Indsigelse mod ingen lørdagsholdkampe
• Nøglekort
• Introturnering
2. Fløturnering
3. Holdturnering
• Datoer
• Holdsætning
• Lokaler
4. Jubilæum
• Bedste SK68 parti
• 50 års jubilæumsfest (tilmeldte, hjælpere)
• 50 års Jubilæumsturnering / Festugeturnering
5. Kalender
6. Hjemmeside
• Fritidspas
7. DSUs Imagekampange
• Skal vi byde ind med noget?
8. Eventuelt
9. Næste møde
Ref
0.
1.
1a Opdateret version foreligger, rundsendt af Poul
1b Poul har ikke modtaget feedback på den mail han sendte til turneringsudvalget. Ikke ret
god stil
1c Det er tilsyneladende portnerens opgave at låse døren. Vores nøglekort lægges i
klubbens skab, så vi har adgang til det hvis behovet skulle opstå
1d 18 deltagere, forløber fint – og med værdifuld turneringsleder-assistance af Martin
Matthiesen
2. Pt 8 tilmeldte. Måske lurepasser folk!? Andreas lægger et opslag på facebooksiden.
Nyt: Vi vedtager at spille med matchpoint i Fløturneringen i år, dvs antal vundne kampe
vægtes højere i slutstillingen end det samlede pointtal
3.
3a Der mangler pt datoer for afvikling af hovedkredsturneringen
3b Holdsætning: Poul ringer til holdskakmand Emil om en uges tid.
3c Lokalesituationen er ligeledes afhængig af en endelig spilleplan. Vi har af uvisse
grunde kun ét lokale til rådighed 10/9 og ligeledes 26/11. Steffen gentager en forespørgsel
om, hvorvidt der kan skaffes et ekstra lokale andetsteds i huset
4.
4a Pelle Bank har modtaget 25 “kandidater” som Peter Heine Nielsen får til bedømmelse
4b Pt 6 tilmeldte til jubilæum. Hjælpere: Poul kontakter festudvalget (Peter Grønborg) så
de kan få samlet det mandskab der skal til for at afvikle festen.
4c Det har været et noget besværligt forhandlingsforløb med Chesshouse, men
festugeturneringen er nu også SK1968s jubilæumsturnering. Der skulle være en ny plakat
på vej, hvor det fremgår klart at turneringen ikke afholdes i Chesshouse
5. Andreas mailer et udkast når datoerne for holdskak er bekendtgjort. Arrangementer frem
til efterårsferien lægges på hjemmesiden snarest og Thomas Vestergård kontaktes mhp
om han vil være turneringsleder til Åbent Hus arrangementet (Andreas)
6. Vedr. “fritidspas”: Steffen lægger et link på hjemmesiden, så evt kommende juniorer
(forældre) i målgruppen kan se det er en mulighed
7. Pt ingen konkrete ideer til tiltag i forbindelse med DSUs medlemskampagne
8. Kim: 2 udmeldte, Gert Medom og Flemming Pagh. Og 2 nye: Jesper Lauridsen (1/10)
og Morten Fabrin (B-medlem)
Vedr bestyrelsens dialogform: Dokumenter/referater etc sendes på mail. Facebook kan
fortsat bruges til hurtige meningsudvekslinger, men ikke alle er lige skarpe på at tjekke
facebooksiden
9. Næste møde: Tirsdag 25/9 hos Kim (Haslevangsvej 70) kl 1900


Dagsorden til SK68 bestyrelsesmøde tirsdag den 19/6 2018 kl. 19
hos Poul – Pottemagertoften 190, 8270 Højbjerg
0. Godkendelse af dagsorden
1. Opfølgning fra sidst • Pokaler
• Sommerskak
• Simultan med Jonas + superturnering
• Bevægelsesdag (Daniel) – skal vi deltage?
2. Holdturnering
• Holdturneringsudvalget: Ingen lørdagskampe Hvad gør vi?
3. Nøglekort
4. Jubilæum
• Festudvalg (invitation, betaling mm.) • Bedste SK68 parti
• Turneringsudvalg (Dato, sted mm.)
5. Kalender
6. Hjemmeside (Persondataloven)
7. Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen
8. Eventuelt
9. Næste møde
Til stede: Poul, Kim, Steffen, Daniel, Emil, Lasse, Andreas (ref)
0. //
1.
Pokaler: Kim har indleveret pokaler til indgravering. Fremover har
Lasse den tjans.
Sommerskak: Til første runde i baren dukkede der 18 deltagere op!
Burde sæsonen i klublokalerne forlænges til at omfatte juni? I år
lader vi sommerskakken køre i baren og ser hvor mange der dukker
op. Til næste år kan det evt. ændres. Der er dog åbenlyse fordele
ved at spille i baren. Vi undgår vi den rigide lokaleoprydning ovenpå
og alle med en nøgle kan uden videre arrangere barlyn for det antal
der nu måtte møde op.
Simultan: Det var en fin aften for de 14 deltagere. Dem kunne der
dog godt have været flere af. Næste arrangement skal strammes op
og annonceres i bedre tid.
Superturnering: Virkede lidt ligegyldig, dvs blev afviklet under
samme bevågenhed som en hvilken som helst anden lynturnering.
Til næste år skal vi hype finalen bedre og ikke arrangere
turneringen oven i et andet arrangement.
Bevægelsesdag på Godsbanen: Vi springer over i år. Det er dagen
efter DKs største fredagsbar i uniparken.
2.
Holdskak: Vi indgiver ikke officiel protest vedr DSUs forbud af
lørdagskampe i divisionen, men Poul sender en mail til
turneringslederen med flg pointer: Vi forstår dybest set ikke
problematikken og det giver os bøvl med at skaffe egnede
spillelokaler, hvilket er svært nok i forvejen.
3.
Nøglekort: Officielt skal vi låse klublokalerne efter brug. Vi har
midlertidigt nøglekort, som nu er overdraget til Lasse. Der skal
kigges i skabet efter et evt ekstra nøglekort. Lasse og Daniel gør
det i forbindelse med barlyn.
4.
Jubilæumsfest: Udkast til invitation v. Poul, til gennemsyn, endelig
version følger.
Invitationen opslås på sk1968.dk og facebook, med omtale på
skak.dk. Potentielle festdeltagere kan kontaktes privat af
enkeltpersoner, men ellers vi vil satse på at fange deltagerne
gennem ovenstående kanaler.
Poul regner med at købe drikkevarer i Tyskland, på vej hjem fra et
eller andet seniorskakarrangement.
Pelle Bank skal rykkes for nærmere info om “bedste parti”, der skal
gøres opmærksom på at man kan sende partier ind til bedømmelse.
Og hvor de skal sendes hen. Poul kontakter Pelle.
5.
Kalender: Andreas laver et udkast til en årskalender.
De første datoer er:
20/8 Opstart i klublokalerne: Introturnering (1)
27/8: Introturnering (2)
3/9: Introturnering (3)
10/9: Fløturnering (1)
17/9: Fløturnering (2)
21/9: Uniparken: Danmarks største fredagsbar
24/9: Åbent hus i klublokalerne
Udendørsmesterskabet udsættes i første omgang. Deltagerantallet
har ligget på en håndfuld de seneste år, hvilket er for få til at stable
et arrangement på benene. Vi vil lufte stemningen til foråret. Daniel
og Lasse laver en indbydelse til introturneringen. Andreas opdaterer
kalenderen på sk1968.dk
6.
Hjemmeside: Vedr persondataloven: Kim har sendt mail rundt til
medlemmerne. Mere skal der ikke gøres ud af det.
7.
Ansvarsområder: Poul opdateret version, til gennemsyn. Endelig
version følger.
8.
Evt:
Kim: Følgende er udmeldt pr 30/6: Pelle Larsen, Anton Kristensen,
Sigurd Sørensen, Morten Swayne, Jean-Philippe Miqeau, Mikkel
Stephensen, følger formentlig Per Hais. Indmeldte: Igor Teplyi og 3
juniorer.
9.
Næste møde:
Onsdag 29/8 1900 hos Steffen, Herredsvej 16, 8410 Uggelbølle.
Poul vil formentlig arrangere samkørsel i bus.


Bestyrelsesmøde SK1968 28/5-2018 (efter generalforsamlingen), Studenternes Hus.
Til stede: Steffen, Kim, Daniel, Emil, Lasse, Poul, Andreas (ref), Thomas.
Farvel til Thomas, velkommen til Lasse!
Dagsorden:
1 Kort “overlevering” v. Thomas
2 Fordeling af poster
3 Næste møde
1 Thomas vil gerne fortsat stå for: Livedækning/turneringsleder holdskak ved
søndagshjemmekampe i det omfang han er til rådighed. Ligeledes SK1968 Cup 2019, hvis det
bliver aktuelt. Holdskakmanden kan desuden trække på Thomas i forbindelse med booking af
lokaler i Chesshouse/koordinering af spillested. Herefter forlod Thomas mødet.
2 Den ny bestyrelse konstituerer sig således:
Formand: Poul Rewitz
Næstformand: Daniel Aastrup
Kasserer: Kim Hansen
Sekretær: Andreas Kastberg
Webmaster: Steffen Cordes
Holdskak: Emil Thøgersen
Turneringsleder: Lasse Herskind
3 Næste møde: Tirsdag 19/6-2018 19.00 hos Poul (“Rumlepotten”, Pottemagertoften 190)

Bestyrelsesmøde SK1968; 16/5-2018 – afholdt i privaten hos Thomas Vestergård.
Til stede: Poul, Kim, Emil, Steffen, Thomas, Andreas (ref). Afbud fra Daniel.
Dagsorden:
0 Godkendelse af dagsorden
1 Opfølgning fra sidst
1a SK1968 Cup
1b Sommerskak
1c Foredrag med Igor. Simultan med Jonas + superturnering
2 Holdturnering
2a Foreløbige datoer
3 Møder
3a ASU (Daniel)
3b Bevægelsesdag (Daniel) – skal vi deltage?
4 Jubilæum
4a Festudvalg (plan, dato, lokaler og økonomi)
4b Bedste 68-parti (økonomi)
4c Turneringsudvalg (dato, sted mm.)
5 Generalforsamling
5a Indkaldelse og dagsorden
5b Hvem er på valg i år? Ny næstformand, evt rokade
5c Formandens beretning
5d Pokaler
5e Vinpræmier
5f Øl og vand (Daniel)
6 Eventuelt
7 Næste møde
Referat:
0 tjek
1 Opfølgning fra sidst
1a
SK1968 måtte desværre aflyses pga for få tilmeldinger. Måske var tidspunktet
uhensigtsmæssigt!? SK1968 Cup 2019 afholdes 1. lørdag i juni – vi håber at et kalenderflyt kan
generere større interesse for hurtigskakturneringen.
1b
Daniel og Pelle Bank er sandsynligvis ansvarlige for sommerskak igen i år. De skal spørges på
generalforsamlingen.
1c
Foredraget med Igor T. var glimrende – og gratis for klubben. Ursimultan med Jonas planlagt til
mandag d. 4/6. Lars Hansen skal rykkes igen – han skal maile rundt til juniorerne der skal møde
Jonas. Superturneringen: Daniel skal indkalde de kvalificerede, så superturneringen kan afvikles
sideløbende med ursimultan d. 4/6.
2 Holdturnering
Datoforslag for liga/divi er ude. Thomas laver holdturneringstilbagemelding og koordinerer
pladsen i chesshouse i forbindelse hjemmekampe for liga/divi SK1968/ÅrhusSkol/Nordre
3 Møder
3a
Daniel er blevet suppleant i Idrætsudvalget og vil forsøge at finde flere frivillige til Idrætsdagen,
som pga AUSs tilskudspolitik er et must-go arrangement for klubben. Følges op på
generalforsamlingen.
3b
Bevægelsesdag. Det ligger pt åbent om vi vil deltage.
4 Jubilæum
4a
Festen holdes 3/11 (ny dato pga holdskaksammenfald) i lokaler hos Poul. Studenternes Hus er
ikke attraktivt, til dels pga økonomi. Diskussion af budget, detaljer er ikke fastlagt. Modellen
sandsynligvis et indskud pr. deltager til madkassen + klubben giver resten, i en eller anden endnu
ikke fastlagt fordeling.
4b
Pelle har kontakt med Peter Heine, nu også som deltager/kommentator til festen. Et honorar til
GMeren på 2.500 kr. er på tale.
4c
Thomas indkalder til et møde med festudvalget (Chr. Korsgård, Lars Hansen). Thomas lover
mere info på generalforsamlingen
5 Generalforsamlingen
5a
Poul udsender dagsorden. Indkaldelse er oppe på hjemmesiden.
5b
På valg: Poul, Thomas, Andreas, Daniel. Thomas genopstiller ikke. Ikke på valg: Steffen, Emil,
Kim. Poul opfordrer på facebook/i indkaldelsen til, at “et medlem” træder ind i bestyrelsen.
Andreas spørger Martin Matthiesen om han vil hoppe ind, hvis det ikke lykkes at finde nogen.
5c
Poul sender -måske- en kladde rundt af formandens beretning til gennemsyn/feedback.
5d
Thomas indhenter pokaler v. Martin mhp senere indgravering
5e
Vin til: holdledere, turneringsvindere, revisorer, afgående bestyrelsesmedlemmer – og som
noget nyt: Holdskakspillere der har scoret 7/7. Dem er der to af i år!
5f
Daniel bestiller øl/vand til generalforsamlingen
6 Evt.
6w
Vi snakker om at holde bestyrelsesmøder privat, i hvert fald af og til.
6x
Kim: Materialer trænger til eftersyn, fx efter generalforsamlingen. Kort nyt om den ny
persondatalov, som vi skal forholde os til i et eller andet omfang!?
6y
Thomas: DSU/Rune Friborg reklamekampagnen lægger op til aktiv deltagelse fra klubberne.
SK1968 kan henvende sig til DSU hvis vi har noget at byde ind med. Vi har i hvert fald den
oplagte: SK1968 er en rigtig god klub at være nyt medlem i.
6z
Poul vil sende et oplæg rundt med opdatering/revision af ansvarsområder i bestyrelsen

Thomas: Konkret forslag til den ny bestyrelse om lynskakturneringer i hhv makkerskak og
Fischerrandom
7 Næste bestyrelsesmøde er umiddelbart efter generalforsamlingen 28/5.


SK68 bestyrelsesmøde onsdag d. 11/4 kl. 19 i CH
Til stede: Poul, Steffen, Kim, Daniel, Thomas, Andreas (ref)
Dagsorden:
0. Godkendelse af dagsorden
1. Afholdte møder:
– AUS (Thomas)
– Delegeretmøde (Thomas)
– Hovedkreds (Poul)
2. Jubilæum:
– Turnering (dato)
– Fest
– Bedste 68 parti
– Indbydelse til nuværende og gamle medlemmer
3. Kalender og aktiviteter
– Simultan / foredrag: Jonas, Igor
– Klubturnering, sommerskak mm., hvem åbner klubben
– Sk68 Cup d. 21 april (kun en tilmeldt endnu)
– 2. pinsedag er klubben åben?
– 28 maj. Generalforsamling. Hvem fortsætter? Hvad kan vi
gøre for fremmødet og for at får besat eventuelle ledige
bestyrelsespladser? … Detaljeret planlægning af GF på næste
møde.
– Pokalturnering
– Seniorhold VM
4. Forespørgsler/møder:
– Invitation til informationsmøde om Folkets møde for
frivillighed
– Mulighed for at tjene penge til foreningen via Klubhæftet
– Repræsentantskabsmøde i AUS d. tirsdag den 15.5 2018
5. Eventuelt
6. Næste møde
Referat:
0.
1.
– AUS møde, Thomas deltog. Det lyder som om vi kan låne en gymnastiksal v
det tidligere Peter Sabroe Sem som AUS får adgang til. Ikke endeligt
afklaret, vi hører nærmere. Klubbens video er klar til at blive vist på AUS
hjemmeside, med forhåbentlig gentagelse når vi åbner efter sommerferien.
– Delegeretmøde, Thomas deltog. Et lidt for fredeligt møde uden debat om
elitepolitik/generelle prioriteringer. Alle blev genvalgt.
– Hovedkredsmøde, Poul deltog. Et langt møde, uden dramatik. Man
diskuterede bla afskaffelse af dansk ratingtal og elitepolitik/
overnatningsscenarier for topspillere.
2.
– Turnering: Udvalget fastlægger endelig dato og spillested v udgangen af
april. Bellevuehallen er i spil.
– Fest: Poul indkalder gruppen til et møde snarest.
– Bedste 68 parti: Iflg Poul er Pelle godt i gang og har blandt andet fået Peter
Heine Nielsen til at være smagsdommer.
– Indbydelse gamle medlemmer: Kim mailer medlemslister til Steffen,
Thomas, Andreas. Daniel har smidt en liste ind i vores fb gruppe, som vi kan
opdatere på.
3.
– Foredrag: Andreas hører Tavs Bjerre om Jonas kan d 4/6. Til afvikling
sammen med superturneringen. Poul spørger vores kommende medlem IM
Igor, om han kan holde et foredrag 14/5 (han har selv tilbudt det). Vi mailer
når det er afklaret, Steffen står for lokalebooking.
– Sommerskak: Som sidste år, i baren
– Klubturnering: Hvem åbner klubben? Til næste sæson knyttes (på skift) en
nøgleansvarlig til de enkelte klubaftener, så vi undgår spændingsmomenter.
– 68cup: Thomas laver reklame på fb. Hvis vi ikke har ramt 14 deltagere om
en uge, aflyses turneringen. Thomas koordinerer sammen med Poul, hvis
turneringen kommer op at køre.
– Pinsedag holder klubben lukket.
– Pokalskak: 1-2 hold fra 68 skulle være i støbeskeen til indledende runde
– SeniorVM: 68 har spillere på 2 hold, blandet med spillere fra andre klubber
– Generalforsamling: Thomas ønsker at forlade bestyrelsen, men vil gerne
være kampleder/livemaster og generelt hjælpe til fra sidelinien. Daniel er
ikke turneringsleder næste år, men fortsætter i bestyrelsen. Resten
fortsætter ligeledes. Der skal således findes en ny turneringsleder til
bestyrelsen udefra. Der skal opfordres til klubbens medlemmer om at øge
fremmødet til årets vigtigste aften, generalforsamlingen! Poul skriver et
opråb.
4.
– Folkets møde for frivillighed: Et indledende møde, som vi ikke deltager i. Vi
kan hoppe på bevægelsesdagen senere, hvis vi vil. Sidste års deltagelse var
hyggelig for de deltagende 68ere, men gav ikke meget pr til klubben.
– Klubhæftet: Poul er blevet kontaktet vedr en rabataftale for foreninger. Som
sidste år, vurderer vi ikke at vi får noget ud af det.
– Repræsentantskabsmøde AUS: 15/5, Daniel deltager
5. Evt
6. Næste møde: 16/5 hos Thomas kl 18 (incl mad)


SK68 bestyrelsesmøde 11.10.17 CH; Poul, Kim, Thomas, Steffen, Daniel, Emil, Andreas (ref)
1. Opfølgning fra sidst:
• Det rør sig
• AUS idrætsdag og fredagsbar
• Udendørsmesterskab
• Åbnet hus
• Beskrivelse af ansvarsområder (Mangler) – Poul
• Årskalender. (Er lavet) – Andreas
• Hjemmesiden. (Er ændret) – Steffen
2. Holdskak
3. Ny dato for holdsætningsmøde?
4. Aktiviteter i klubben
5. Jubilæumsmødet
6. Budget
7. Eventuelt
8. Næste møde
1. Opfølgning:
a) Det rør sig aka skak på Godsbanen: Hyggelig dag, men (for) lille fremmøde. Hvis vi skal
deltage næste år, skal der helst være flere folk fra klubben på banen.
b) Idrætsdag: Fin dag, god stemning. Næste år skal vi have lidt informationsmateriale om
klubben med, elektronisk eller på papir, så interesserede kun er et par klik fra info om klubben.
Oprydningsholdet faldt på plads i sidste øjeblik.
c) Udendørsmesterskab: Kun 4 spillere på Klostertorv i år. Det er for få. Tid og sted for
arrangementet genovervejes til næste sæson. Det skal annonceres i god tid.
d) Åbent Hus: Fint arrangement, 24 deltagere i turneringen – en del nye ansigter.
e) Ansvarsområder: Poul arbejder på et papir med bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder.
f) Til årskalender: Generalforsamling 28/5 og SUPERturnering 21/5. Foredrag 30/10 udgår –
erstattes af lynturnering. Præmieuddeling til Fløturnering annonceres til 11/12 (sidste runde)
og deltagere opfordres til at blive til alle partier er færdige på aftenen. Steffen informerer på
hjemmesiden.
g) Hjemmesiden: Steffen har ændret lidt på design, til det bedre.
2. Holdskak: Tilmeldinglisten opdateret. Thomas og Andreas gennemgår den snarest og ringer til
evt. “faste” spillere, der ikke har tilmeldt sig.
3. Holdsætningsmødet fastsættes til onsdag i efterårsferien; dvs 18.10 1900 på CH.
4. Vedr. Fløforedrag. Vi vil forsøge at booke Jonas Bjerre til ursimultan mod klubbens juniorer efter
nytår.
5. Jubilæumsmødet: Umiddelbart lille fremmøde, men folk kom dryssende. Ingen stemning for IM
turnering. Jubilæumsårets tiltag: “Bedste 68 parti” (Pelle), turnering i efterårsferien; koordineret
weekend EMT efter svensk forbillede (4 x hurtigskak + 4 ordinære partier), og 27/10 skak og
spisning i klublokalerne. Der er pt god tid til. Poul har styring på de enkelte medlemsudvalg når vi
nærmer os. Vi skal have booket lokale til 27.10.18 i god tid (Steffen).
6. Budget v. Kim. Sidste år havde klubben underskud på ca. 10.000. Det er ikke et problem her og
nu, da klubben råder over ca. 120.000. De store spillere er husleje og kørselsudgifter i forbindelse
med holdskak, der varierer fra år til år. Toprentekontoen giver ikke længere afkast og skal
omlægges til enten driften eller investeringskonto. Kim vil diskutere det med Christian Korsgård
og/eller Arne Mathiesen, begge x-kasserere.
7. Eventuelt: Kim: Er der fortsat interesse for vinpræmier til generalforsamlingen? Folk virker
uinteresserede i at dukke op og få deres præmier. Vi bibeholder vinen, men vi skal have folk på
banen til generalforsamlingen; der kommer alt for få medlemmer. Der skal annonceres/appelleres
når vi nærmer os.
Vedr. Facebooksiden: Der har været enkelte “sure opstød” fra et medlem, som ikke hører hjemme
på klubbens offentlige væg. Poul vil tage en snak med opstøderen, også når der er upassende
adfærd på en klubaften. Steffen vil forsøge at finde ud af hvem der er administrator på siden, så
lignende oplæg kan slettes.
Fremmøde på klubaftener: Det virker som om der afmatning. Det er uklart hvad det skyldes. Vi
skal blive bedre til at formidle begivenheder – og i god tid; ratet lynturnering trak fx 30 spillere til
start.
8. Næste møde: Onsdag 22.11.17 1900 CH.


Bestyrelsesmøde SK1968 22.5.2017, Studenternes Hus.
Til stede:

Poul Rewitz, Steffen Cordes, Kim Hansen, Thomas Vestergård, Daniel Aastrup, Emil Thøgersen, Andreas Kastberg (ref), samt kortvarigt Pelle Bank.

Dagsorden:

 1. Mødets primære formål: At konstituere den ny bestyrelse.
 2. Rammer for sommerlyn (Pelle)
 3. Lokaler divisionsskak
 4. Kalender

ad 1. Bestyrelsen 2017/18:

Formand: Poul Rewitz
Næstformand: Thomas Vestergård
Kasserer: Kim Hansen
Holdskak: Emil Thøgersen
Turneringsleder: Daniel Aastrup
Webmaster: Steffen Cordes
Sekretær: Andreas Kastberg

ad 2. Sommerlyn annonceres hurtigst muligt, så interesserede deltagere kan se (og være sikre på) at der kommer nogen og spiller hver mandag. Formen er Grand Prix (sammentælling af de samlede point) så der er kontinuitet. Daniel kontakter Baren for at forhøre sig om åbningstider i sommeren. Er vi i det hele taget velkomne i Baren? Er der mulighed for at Baren i stueetagen kan åbne når der er quiz i Baren? Eller måske endda generelt? Pelle vil være til stede de fleste aftener i løbet af sommeren.

ad 3. Steffen og Thomas kontakter Baren (inden 1. juni som er DSUs diviprogramhøringsfrist) om vilkår for åbning i forbindelse med evt. afvikling af divisionskampe i Studenternes Hus i weekenden.

ad 4. Kalender for næste sæson skal dække hele sæsonen, så man kan se langt frem (og have en skabelon til senere brug).

Næste bestyrelsesmøde: 31.5.2017 Chesshouse 17.00.Bestyrelsesmøde SK1968, Chesshouse 29.03.17

Til stede: Steffen, Poul, Daniel, Kim, Thomas, Andreas (referat)
Dagsorden:
1. Kalender frem til sommer
2. Kontingentfri bestyrelse?
3. Forslag til vedtægtsændring så kontingentet for børn og juniorer automatisk følger DSU (Kim)
4. DSU’s delegeretmøde. Skal vi have noget med? Hvem deltager?
5. Klubturnering. Opstilling/oprydning
6. Kandidater til den kommende bestyrelse
7. Forberedelse af generalforsamling. Hvem skal have vin?
8. Evt.

Referat:
1. Kalender er lagt, frem til generalforsamlingen. SUPERturneringen mangler at blive afviklet, fastlægges til 1/5, Thomas checker deltagerkriterier og lægger indbydelse op. Juni/juli ingen lokalebooking, men ad hoc ”barlyn” i kælderen for de interesserede. Der lægges op til aktiv tilmelding via facebook; medlemmer der vil spille skal koordinere med en ”nøglemand” der kan låse materialer ud af skabet. Info kommer på klubbens hjemmeside/facebookside.

2. En enig bestyrelse stiller på generalforsamlingen forslag om, at bestyrelsen er ”kontingentfri” i forhold til klubben, som en gestus for at påtage sig tillidshverv – og i håb om på sigt at kunne lokke nye ansigter i bestyrelsen. DSU’s andel af kontingentet betaler man fortsat. I praksis betyder det ca. halvt kontingent for siddende bestyrelsesmedlemmer. Dette er, iflg. Steffen, gængs praksis i fx. bridgeklubber. Steffen formulerer forslaget til fremlæggelse på generalforsamlingen.

3. Af praktiske årsager ønsker Kim, at kontingentet for børn (under 15) og juniorer (15+) følger DSU’s takster/ændringer automatisk. Steffen formulerer forslaget til dagsorden/generalforsamlingen.

4. Fristen for officielt at byde ind med punkter til dagsorden på delegeretmødet er overskredet. Steffen, Thomas og sandsynligvis Poul, regner med at deltage på mødet.

5. Der er som regel hænder nok før rundestart i klubturneringen, men ofte for få til at hjælpe efter kl. 23 når det sidste parti er færdigspillet. Kim giver en ”opsang” næste gang der er runde i klubturneringen: Folk skal som minimum huske at rydde brugt service/flasker op efter sig. Og gerne pakke brikker/bræt/ur væk og i retning af kufferterne når partiet er færdigspillet. På generalforsamlingen vil vi lufte stemningen for at lave en egentlig turnusordning for opstilling/nedpakning på de aftener hvor der er turnering og meget materiale at bakse med.

6. Daniel har snakket med Emil Thøgersen som har sagt ja til at stille op til bestyrelsen næste år. Steffen vil gerne fortsætte i bestyrelsen, hvis han kan afgive formandstitlen til Poul (som vil tænke over det et par dage). Øvrige modtager genvalg/er ikke på valg i år. Det tegner umiddelbart lyst.

7. Punkter til generalforsamlingen: Valg af dirigent – Steffen vil spørge John Mortensen. Forslag til kontingentstigning (Kim). Børn 180kr, juniorer 250kr, herefter følges DSU’s evt ændringer automatisk. Øvrige medlemmer uændret kontingent. Forslag om ”kontingentfrihed” (nedsættelse) for siddende bestyrelsesmedlemmer (Steffen). Klubturnering, præmier: Daniel/Kim koordinerer. Sidste rettidige indvarsling til generalforsamling er 1/5 (Steffen) Vingaver: Holdledere (1.-5.): Lars Hansen, Torben Steffensen, Steffen Cordes, Jacob Bjørnskov, Lars Hansen. Juniorleder: Lars Hansen Revisor: Allan Bangsbro Årets spiller: 2 flasker, nr. 2 får 1 flaske (kåres på aftenen) Lynmesterskab: Martin M. Udendørsmesterskab: Martin M. Introturnering: Martin M. Flømester: Søren T. Sørensen Klubmester: ukendt pt Bedste 68er i 68cup: ukendt pt Superturnering: ukendt pt

8. Punkter under evt: a) Samtlige resultater/scoringslister for sæsonen SKAL nedskrives, så vi altid har resultaterne/placeringerne let tilgængeligt. Kommende webmaster laver en fane på hjemmesiden, der løbende opdateres af turneringslederen. b) Ansøgning om rejselegat i forbindelse med EM for hold i Serbien afleveres til bestyrelsen af Steffen og Poul, som derefter forlader lokalet, da de er blandt de 5 deltagere på holdet som repræsenterer SK1968. Det besluttes at bevilge et (symbolsk) rejsetilskud på 1500kr i alt. Det er på niveau med sidste års rejsetilskud. c) Nyt fra AUS: Vi får besøg til 5. runde i klubturneringen af Camille Pedersen fra AUS mhp at producere en video der lægges op på AUS’s hjemmeside som reklame for SK1968. Poul kommer og tager imod Camille. Der skal reklameres på facebook, så der kommer medlemmer og spiller lynskak i nabolokalet og giver noget ekstra aktivitet. Thomas reklamerer på facebook. d) Thomas lægger ny begivenhed på hjemmeside/facebook vedr. SK1968 Cup. Der er pt 2 tilmeldte, men flere på vej. e) Vores brætter/brikker/ure trænger til et tjek. Vi gør det 1/5, sideløbende med SUPERturneringen. f) Vedr. Rewitz-bussen til pokalstævnet i Svendborg: I år vil vi forsøge at fylde bussen op med spillere fra andre klubber, hvis der er plads. g) Thomas lægger info om kvalifikationsstævne til Pokalskak op på hjemmeside/facebook.


Bestyrelsesmøde SK1968 25.1.17 19.00 Chesshouse.
Til stede: Poul, Steffen, Kim, Thomas, Daniel, Andreas (ref)
Dagsorden:
1. Klubmesterskab i foråret. Har vi styr på det?
2. Holdskak. Kører det som det skal?
3. ÅM. Hvad skal vi bidrage med?
4. SK1968 Cup 5. Generalforsamling. Kandidater til ledige poster.
6. Kalender i øvrigt.
7. Evt.
Ref: 1. Turneringsleder: Troels Brahe er, mod forventning, afvisende overfor at være turneringsleder. Daniel træder til som turneringsleder i klubturneringen, med hjælp fra Thomas. Antal tilmeldte: Pt. omkring 25 – vi skal gerne højere op. Andreas ringer/mailer til en stribe medlemmer der plejer at være aktive, men ikke har tilmeldt sig. Den uofficielle frist for tilmelding skydes til søndag, hvor Thomas og Daniel laver gruppeinddeling.

2. Holdskak kører generelt fornuftigt i år, holdene møder fuldtallige op til kampe osv. Der har været en enkelt svipser med anvendelse af ulovlig spiller på 4. holdet. Holdlederne bør være særligt opmærksomme på reglerne ved brug af reserver.

3. Thomas vil gentage efterlysning af hjælpende hænder via facebook. SK1968 bør bidrage med 5 personer hen over weekenden. Der søges fx livemaster, turneringsleder, barvagt.

4. Poul retter indbydelsen til. Turneringssystemet laves om til schweizer (mere retfærdigt), der tilbydes en varm middagsret og 1. præmien hæves til 1000,- kr. i håb om at lokke flere spillere med. Der er pt 2 tilmeldte.

5. Steffen afgår som formand. Daniel afgår som holdskakmand. Der skal findes kandidater til bestyrelsen i god tid inden generalforsamlingen, ideelt skal posten som turneringsleder også besættes. Der foreslås diverse medlemmer der skal spørges, måske endda presses, fx: Torben Steffensen, Joen Lesner, Pelle Bank, Emil Thøgersen, Christian Korsgård, Morten Lyck, Søren Holst, Andreas Ertbjerg.

6. Forårssæsonens datoer er ”forsvundet” fra hjemmesiden og må lægges ind igen. Vi har ikke backup på kalenderen, der derfor fremover skal laves som pdf også. Steffen lægger datoer for holdskak ind i kalenderen, Thomas tager sig af de øvrige arrangementer. Generalforsamling fastlægges til 22.5.17. 7. a) Forespørgsel til klubberne vedr. DSUs informationspolitik udsendt fra hovedkredsene. Der inviteres til medlemsdiskussion herom i klubben 6.2.17, så SK1968 kan give en tilbagemelding. Thomas lægger indbydelse op. 7. b) Diskussion af layout/brugervenlighed/indhold på sk1968.dk.
Næste bestyrelsesmøde: 22.3.17 19.00 Chesshouse.

Bestyrelsesmøde 26.10.16 i Chesshouse.


Til stede: Kim, Poul, Thomas, Daniel, Steffen, Andreas (ref)

Dagsorden:

 1. Holdskak – er der styr på det? Lokaler, styrkeliste, tilmeldinger, liveskak, kampledere osv.
 2. Julefrokost
 3. Kalender for foråret
 4. Turneringsleder? (bestyrelsespost)
 5. Evt.

Referat:

 1. Holdskak:
  – kamplederdækning første holdkamp 29.-30.10 CH Skakliga: Daniel kommer begge dage (kamplederaspirant). Til stede i forbindelse med livedækning desuden Thomas og Jesper Mygind (Aarhus/Skolerne) – begge er kamplederuddannet.
  – sæsonens holdledere: 68-1: Lars Hansen 68-2: Torben Steffensen 68-3: Steffen Cordes
  68-4: Jacob Bjørnskov og juniorholdet 68-5: Lars Hansen. Rutinerede kræfter, der ikke behøver nærmere introduktion til holdskakkens pirrende verden.
  – lokaler er booket i Studenternes Hus til alle hjemmekampe
  – 1968.dk kalender opdateres med holdskakdatoer af Thomas
  – kampledere hjemmekampe: Ved afvikling i CH vil Thomas som udgangspunkt være til stede hver gang pga livedækning. Der suppleres ad hoc med en assistent.

Ved afvikling i Studenternes Hus (68-4+5) skal der findes kampledere. Daniel spørger John Mortensen, Niels Bøje etc. Der er tilstrækkeligt med uddannede kampledere i klubben, så det bør ikke være et problem at finde folk.

– styrkelister er indsendt

– vedr. en enkelt hotelovernatning for 68-1 i Valby diskuteres kort, foranlediget af Poul, muligheden for enkeltværelse, hvis det ønskes. OK, hvis det holdes økonomisk forsvarligt.

 1. Julefrokost:
  – Poul laver maden. Der er pt. 6 tilmeldte. Vi skal lidt højere op, optimalt omkring 20 pga lokalernes beskaffenhed. Der reklameres yderligere for arrangementet, hvis det skulle vise sig nødvendigt når tilmeldingsfristen nærmer sig.

  – Thomas vil undersøge om han kan åbne CH på dagen.
 1. Kalender for foråret:
  – Thomas og Andreas mødes privat og lægger kalender for forårssæsonen. Klubturnering starter før vinterferien og skal annonceres rettidigt.

  – Thomas opdaterer kalender for resten af efterårssæsonen.
  ”Nye” aktiviteter der føres til kalender:
  – Annoncerede lynturneringer på ”døde” aftener hvor der kun er udsatte partier:
  7/11 Thomas spørger Lars Hansen/Martin Matthiesen om de kan arrangere lyn.
  21/11 Thomas og Andreas arrangerer FischerRandom lyn.
  Og: 28/11 Fløforedrag: Poul Rewitz, 12/12 Juleafslutning: Indhold diskuteres på facebook.
  2/1 Barlyn i kælderen, 9/1 er vi tilbage i klublokalerne.
  Der vedtages simultan i foråret. Thomas spørger GM Mads Andersen.
 1. Turneringsleder:
  Daniel kontakter Troels Ringbøl mht. turneringslederpost forårsturnering.

  Der er ingen der har meldt sig til at overtage posten i bestyrelsen.
 1. Evt:
  Poul har modtaget henvendelse fra AUS kommunikation. De vil gerne besøge diverse afdelinger af AUS med nyindkøbt GoPro, en gang ”i løbet af de næste mange måneder” for at lave actionklip fra AUSklubbernes verden. Umiddelbart er 68 ikke den typiske AUSklub, med vores store aldersspredning og ikke-fysiske aktivitet.

I første omgang får de tilsendt et link til vores egen introduktionsvideo.

Næste bestyrelsesmøde: 25.1.17 19.00 ChesshouseBestyrelsesmøde 14. September

 1. Idrætsdag 
 • Fredag gik godt. Der var godt gang i både udendørsskakbrættet og i de 4 bræt som vi havde taget med. Lørdag gik godt.
 • Forslag: Klubben skal arrangere officiel skakturnering til næste år
 • Forslag: Mere end 4 bræt til idrætsdag næste år
 • Åbent hus:
  • Der burde være flere af vores egne medlemmer
  • Der kom 3 nye. 1 af disse er tilmeldt Flø-turneringen
  • Vi arrangerede OL 4 hold á 4 personer.
  • Sidst på aftenen spillede vi Ultimate Moves ligesom til Sinquefield Cup.

2. Kalender med holdkampe og resten af Flø-turneringen
Spilleuger for 6. Hovedkreds er offentliggjort, men ikke hvorvidt det er hjemmekampe eller udekampe. Vi kan derfor ikke gå videre med kalender til holdkampe.

 • Datoer for Flø-turneringen lægges af Thomas.
 • Datoer for divisionsskak lægges af Thomas.

3. Holdskak
Forslag: Bestyrelsen skriver til klubbens medlemmer for at få dem tilmeldt Flø og holdskak. Poul 1-15, Thomas 16-30 og 91-, Steffen 31-45, Kim 46-70, Daniel 71-90

 • Til divisionsskak: Thomas står for live-skak.
 • Forslag: Vi skal sikre os at der er stillet op til holdskak, og at der er en portner som kan åbne. Daniel(holdskakansvarlig) står for det.
 • Forslag: Kørselsgodtgørelse skal sendes til kassér så hurtigt som muligt.

4. Hvordan modtages nye medlemmer?
Daniel har lavet en manual til holdskak, som sendes ud til de nye medlemmer.

 • Forslag: Vi laver et fælles dokument på Google Docs, hvor vi sammenfatter alt hvad man skal kunne som ny i klubben.
 • Forslag: Bestyrelsesmedlemmerne skal være gode til at imødekomme nye medlemmer når man er i klubben.

5. Kontingent til børn og juniorer
Forslag: Der kunne lave en vedtægtsændring som tillader kassereren at justere kontingent i klubben i forhold til DSUs kontingent.

6. Næste møde
Oktober 19.00 i ChessHouse.

 • Deadline for nye punkter 3. Oktober.

7. Evt
Undervisning af juniorer

  • Forslag: Kan det holdes om mandagen i klubben, når junior-holdet spiller kamp en anden dag?
  • Steffen Cordes spørger Lars Hansen om han kan stå for det.
  • Vi kan ikke gå videre med det, før vi kender hjemmekamp-datoer for holdskak
  • Forslag: Bronze-springeren?
 • Forslag: Der skal laves en excel-fil med email-adresser, så man let kan sende en mail til alle i klubben.
 • Hjemmesiden
  • Forslag: Billedarkiv
   • Gert Medom er i gang med at lave et billedarkiv
  • Forslag: Kan forsiden peppes op? Lige nu er det lidt tomt.
  • Forslag: Kan der ændres på top-menu-punkterne indeholdende faner? Der er ikke tydeligt at de i sig selv er links.
  • Forslag: Kan den ”lille” kalender ændres, så man ikke blander dem sammen med den store kalender?
 • Vedtaget: Materialegennemgang den 3. oktober før lynturneringen, så alle kasser og poser er ensartet.

1. Introturnering
Hurtigskak: 25 min
Thomas skriver indbydelse på facebook og på hjenmmesiden og det står også i kalenderen
3 aftener: 15. 22. og 29. august
Lokaler er reserveret

2. Kalender
Kalenderen fra 10. oktober kan ikke fastsættes før holdskak for 6. hovedkreds er offentliggjort. Kalenderen bliver derfor fastsat til næste møde.

Undervisning: 5. september. Steffen spørger Klaus Berg.
Udendørsturnering er skrevet ind i kalenderen.
Åbent hus : Vi vil prøve at lægge den efter idrætsdag. 12. september.
Flø-turnering: De første 4 runder er skrevet ind i kalenderen. Der skal findes dato til de sidste 3. John Mortensen er turneringsleder.
Flø-foredrag: Der skal findes en dato. Der skal findes en foredragsholder. Klaus Berg? Martin, Poul og Jens(som alle har spillet Politiken Cup)?
Julefrokost: 3. december. Skal Poul lave maden eller skal vi købe fra Føtex Food?
SK-68 Cup: Der skal findes en lørdag i april. Det kan hverken være 8. eller 15. april p.g.a. påske. 22. april er foreløbig dato.
Klubturnering: Vi vil gerne starte i januar.

3. Udendørsmesterskab
Brikker: Thomas hører Lars Hansen om han kan udlåne et sæt udendørsbrikker af Skoleskak. Vi har også selv et sæt. Så vi håber på at kunne få fat i 2 sæt.
Turneringsleder: Steffen spørger Bjarne om han vil være turneringsleder.

4. Åbent hus
Thomas vil se om vi kan sætte livebræt op.
Format: OL ligesom sidste år. 4-mands hold(eller 3 hvis ikke der kommer så mange).

5. Indbydelser
Flø-turnering
Kim vil ikke have at præmier bliver givet i den sidste runde. Vi ser det an.
Thomas laver indbydelse.
Holdskak
Daniel laver indbydelse. Man tilmelder sig ved at kontakte ham.

6. Turneringsleder
Vi spørger til skak om mandagen om der er nogen som vil

7. Næste møde: 14. september 19.00 i Chesshouse.

8. Evt: Kuglepenne med SK68-logo? Steffen spørger om der er et godt tilbud hos Jørgen Overgaard.


SK1968: Bestyrelsesmøde 20/6-2016, Studenternes Hus.
Til stede: Steffen Cordes, Poul Rewitz, Kim Hansen, Daniel Aastrup, Thomas
Vestergård, Andreas Kastberg (referent) og Jacob Bjørnskov (afgående
formand).
Dagsorden:
1. Kalender
2. Nøgler
3. Overdragelse fra den tidligere bestyrelse
4. Danmarks største fredagsbar og idrætsdag 9. september. Hvem er de
frivillige?
5. Evt. Facebook gruppe
6. Er der forhold som ellers kræver særlig opmærksomhed inden vi starter på
efterårssæsonen?
7. Eventuelt
Mødereferat:
1.
a) Andreas og Thomas laver snarest kalender for efterårssæsonen. Vi tager
udgangspunkt i sidste års kalender.
b) Vi diskuterer spillested (kælder eller klublokaler) til sommerens
skakaktiviteter. Kælderen er ikke optimal af flere årsager, bla. quiz i baren.
Det besluttes, med udgangspunkt i usikkerhed omkring fremmødet om
sommeren vs. det økonomiske aspekt i at leje kaffestuerne, at vi spiller
lynskak i kælderen og hurtigskak i klublokalerne.
Hurtigskak: Fastlægges til de 3 sidste mandage i august.
Steffen mailer vedr. lokaleleje.
Lynskak: Vi lægger op til ad hoc tilmelding/tilkendegivelse af deltagelse pgl.
aften til sommerlyn. Håbet er, at kælderskakken kan blive selvkørende via
facebook. Formålet er at få udpeget en nøgleansvarlig/turneringsleder for
pågældende aften. Thomas laver facebook/hjemmeside opslag. Pelle Bank
kan være nøglemand/turneringsleder en del gange og vil melde konkret
tilbage hurtigt.
2.
Nøgler (materialeskab) udleveret til nye bestyrelsesmedlemmer.
Følgende har nu nøgler: Steffen Cordes, Poul Rewitz, Kim Hansen, Daniel
Aastrup, Thomas Vestergård, Andreas Kastberg.
Og udenfor bestyrelse: Pelle Bank, Lars Hansen, Martin Matthiesen, Martin
Knudsen, Bjarne Lysgård-Egebjerg, Jacob Bjørnskov. Måske er der flere!?
3.
Relevant skriftligt materiale er tilgået Steffen fra Jacob.
4.
a) Poul er oprettet som kontaktperson til AUS, i forbindelse med Fredagsbararrangementet,
men også generelt. I praksis deltager Steffen i Formands- og
Repræsentantskabsmøde i AUS-regi.
b) Pt. er Daniel frivillig begge dage.
Poul mailer et passende antal mhp at finde flere frivillige. Tager foreløbig
udgangspunkt i en liste på ca. udvalgte 10 personer.
5.
Thomas opretter en lukket facebookgruppe til intern kommunikation i
bestyrelsen.
6.
a) Der mangler fortsat en turneringsleder til bestyrelsen, hvilket der arbejdes
videre på henover sommeren. Lykkes det ikke at finde én inden hurtigskak i
august, tager Thomas den turnering.
b) Materialeskabet er lidt ustabilt. Poul fiksede det efter mødet!?
c) Indbydelse til holdskak: Laves på næste bestyrelsesmøde.
d) Åbent Hus arrangement: Thomas/Andreas lægger det i kalender.
e) Udendørsmesterskab. Lægges i kalender, afholdes i august. Der skal
søges om tilladelse til at flytte store brikker i god tid.
f) Holdskak: For mange afbud/amputerede hold i sidste sæson, primært på de
nederste hold. For at imødekomme dette i kommende sæson, laver vi en
introaften af kortere varighed for kommende holdledere/spillere, med indhold
omkring holdskakpraksis/konduite/dedikation.
Følges op på næste bestyrelsesmøde.
g) Julefrokost: Thomas finder en ledig dato i Chesshouse. Nærmere på næste
bestyrelsesmøde.
7.
a) Kasseren så gerne passivt medlemsskab afskaffet. Eller i det mindste en
”halv løsning” hvor passive medlemmer ikke tæller i forhold til om
generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Et emne til næste års generalforsamling?
b) Skal vi have flere sociale arrangementer. Grillfest? På sigt skal vi forholde
os til klubbens jubilæum i 2018.


Bestyrelsesmøde 8/5/16:

Siden sidst:
Ny hjemmeside. Hjemmesiden har arkiv, referater og engelsk indhold fx til udvekslingstuderende på uni. Daniel er ved at tage kamplederkurset.

GF:
Klubben mangler alvorligt kandidater til bestyrelsesposter. PT håber bestyrelsen på at posterne spontant besættes på GF af klubben medlemmer. Der skal uddeles vin på GF. Kasserer budgetterer i øjeblikket med 1500 kr for vin i alt. Her ind beregnes cirka 50 kr pr flaske. Lyn-mester og 2 x årets spiller tildeles i øvrigt vin. Det besluttes at udpege en ordstyrer til GF inden selve GF

Det forslås at vedtage en simplificering af kontingentsystemet på generalforsamlingen. C-medlemskabet udfases og klubbens to nuværende C-medlemmer forsøges at overflyttes til anden medlemstype. Dette kan dog ikke gøres uden GF’ens accept. BJ og BB medlemskaber forslås at udfases. Vedtages dette vil klubben ende med én type B-medlemskab. Der overvejes at indføre et studentermedlemskab i samme prisleje som pensionistmedlemskab. Forslaget tages op på GF. Dette vil kræve overblik over hvor længe de studerende er tilmeldt et studie. Indskrivningsbekræftigelse bliver en forudsætning for et studiemedlemskab.

Der synes ikke nævneværdig grund til at ændre de nuværende kontingentssatser trods eventuel 15% prisstigning for DSU-medlemskab.

Det forslås at uddelegere bestyrelsens opgaver til flere medlemmer så bestyrelsesposterne bliver mere attraktive og nemmere at afsætte. Eksempelvis kunne turneringslederens ansvar være at finde øvrige turneringsledere til klubbens turneringer. Bestyrelsen vil appellere til klubbens yngre medlemmer om at tage et gratis kursus som turnerings -eller kampleder.

Bestyrelsen vil på GF appellere til klubbens medlemmer for at skaffe frivillige til Idrætsdagen.

Steffen Cordes giver i forbindelse med GF en introduktion tilden nye hjemmesiden. Dette indslag kommer umiddelbart efter “klubturneringen” og kommer til at tage omtrent 10 minutter. Her vil Steffen illustrerer både nye og gamle funktioner på hjemmesiden. Det forslås at oploade nogle af Gert Medom’s billeder til hjemmesiden.

Bestyrelsen vil appelere til klubbens medlemmer om hjælp med opstilling og oprydning. Det forslås at turneringslederen arrangerer åbning og opstilling i klubben via klubbens medlemmer.

Uddeling af opgaver:
-frivillige til DSFI

Her skal appeleres til de studerende i klubben. Det anslås at Graham igen er med. Klubben skal igen i år stille med 5 frivillige for at holde vores AU-tilskud.

– Turneringsledere

Turneringslederposten bliver mindre således at turneringslederen blot udpeger andre turneringsledere til de eventuelle turneringer.

VM i dresden:
Det vurderes at klubben kan give et tilskud til de af klubbens medlemmer der tager til VM i Dresden (i alt 5 mand). Klubben forlanger til gengæld daglige referater fra turen. De totale transportudgifter til turen bliver 2200 kr. Det vedtages at støtte med 1100 kr (50%).

Holdskak
Bestyrelsen overvejer allerede lokaler til næste års holdskak. Gerne Abildgaarden eller Chess House. Det vurderes at Chess house er billigere og nemmere hvis der er plads.

Pelles film:
Pelle Bank har tilbudt at lave en lækker film om klubben til den nye hjemmeside. Det tænkes at filmen består af stemningsbilleder og interviews med medlemmer med forskellig baggrund, erhverv og erfaring på brættet. Daniel forslår at filmen kan tages sin drejning i en eller flere konkrete turneringer herunder udendørsturnering, lyn og turneringer med lange partier for at vise forskellige typer skak. Videoen skal vise klubbens mangfoldighed blandt typer af skak og typer af medlemmer. Klip mellem kontraster. Præsentér klubben som Danmarks største. Kim og Jacob diskuterer bestyrelsen input med Pelle snarest – formentlig mandag d.16/05.

Klubhæftet:
Klubhæfteter en rabatordning der kan købes af klubben og sælges til klubbens medlemmer = penge til klubben. Vejledende pris pr hæfte er 200  kr (for klubbens medlemmer). Tiltaget overvejes for at give medlemmer mulighed for at støtte klubben yderligere.


Referat af bestyrelsesmøde 17-4-16

Til stede: Jacob, Kim, Bjarne, Steffen, Daniel

Siden sidst – gennemgås under dagens punkter, da vi arbejder videre med dem.

Holdskaktanker om næste sæson ift antal hold, holdledere og instruktion samt hvilke spillere der kan deltage. Desuden booking af lokaler til næste sæson.

Pga nuværende sæsons problemer med at skaffe spillere til især 6. holdet, aftales det at implementere en reserveliste på hjemmesiden. Desuden bør vi næste sæson have maks 6 8-mandshold og evt 4-mandshold. Folk skal selv melde sig til, så vi er sikre på, at de er motiverede. Hvis de glemmer det, må det være en lektie om at være før ude til næste år. Man kan naturligvis fungere som reserve.

Der har før været tradition for at lægge hold referater på hjemmesiden. Det skal vi tilbage til, så vi får noget spændende og spiseligt på hjemmesiden, samt at flere bidrager til et aktivt miljø.
Det var svært at finde holdledere til holdene i de lave rækker og enkelte formåede ikke opgaven. Det er derfor vigtigt, at vi finder holdledere vi kan regne med og som gerne kender lidt til opgaven.
Det besluttes desuden at holdskakmanden (Daniel) står for booking af lokaler til holdkampe. Det vil reelt set kun være i weekenden, da vores vanlige lokaler alligevel er bookede. Holdskakmanden er desuden tovholder for at få kampene i weekenden til at fungere. Dvs finde kampledere, arrangere mad og skakmaterialer om nødvendigt. Der kan naturligvis uddelegeres.

Vi har 3 hold i divisionen igen til næste år, hvorfor vi ikke kan forvente at kunne være i Chess House som denne sæson. Tidligere har vi lejet Abildgaarden, men de har måske ændret regler om salg af kaffe og brød. Daniel undersøger dette og leder efter andre lokaler, hvis Abildgaarden ikke er egnet.

GF – bestyrelseskandidater
Det er snart generalforsamling og som vi ved går Jacob af som formand, Martin som næstformand og Bjarne som turneringsleder. Disse poster skal derfor udfyldes. Nedenfor følger de kandidater vi overvejer, deres mest oplagte post samt hvem der kontakter dem.Morten Swayne Storgaard – formand – Jacob

Søren Korshøj – formand – Kim
Pelle Bank – næstformand – Jacob
Torben Kyhl – turneringsleder – Bjarne
John Mortensen – turneringsleder – Steffen
Morten Lyck – turneringsleder – Bjarne
Joen Lesner – næstformand – Jacob
Gunnar Pedersen – Bjarne
Bestyrelsen skrives ved på mail i løbet af 2 dage angående deres svar.

Aktuelle Suppleanter i bestyrelsen er:Pelle Bank
Morten Swayne
Thomas Vestergaaard (revisor suppleant)

Vin præmier
Der uddeles 2 flasker vin til afgående bestyrelsesmedlemmer (Bjarne, Martin, Jacob)

1 flaske til junioransvarlig (Lars)
1 flaske til revisor (Allan Bangsbro)
1 flaske til holdledere arrangeret forløbende efter hold:
Lars Hansen
Torben Steffensen
Steffen Cordes
Christian Korsgaard
Troels Brahe
Mads Mariegaard+Daniel (Der var et skift undervejs)
Lars Hansen
1 flaske til årets spiller. Der udnævnes to ved afstemning på GF
1 flaske til vinderen af årets turneringer
Udendørsturnering – Martin Matthiesen
Hurtig – Martin Matthiesen
Flø – Martin Matthiesen
Januar GP- Martin Matthiesen
Superturnering- Martin Matthiesen
Sommer GP – Martin Matthiesen
Klubmester – ikke afgjort
Lynmester – ikke afgjort
Bedste SK’er i SK68 Cup: Pelle Bank
I alt 27 flasker
Der er et lager i kælderen, som skal tælles. Kim indkøber resten

Danmarks største fredagsbar og idrætsdag
Afholdes i år den 9. september. Der er tradition for at vores næstformand er tovholder på projektet. Aarhus Universitetssport (AUS) har kontaktet formanden for at få oplysninger på vores DSFI-ansvarlige, men da næstformanden går af, modtager formanden information frem til GF, hvor den nye næstformand kan overtage.

Der skal findes i hvert fald 5 frivillige. Det er et krav fra AUS at vi stiller med det, for at få deres økonomiske bidrag. Da det normalt er svært at finde frivillige og ender med at blive båret mest af bestyrelsen, vil vi i år til GF forsøge at få fyldt pladserne ud, så vi er ude over den problematik.

Hjemmesidenadgangskode til medlemsliste, engelsk intro til udenlandske studerende (krav fra AUS), oprettelse af nye medlemmer. Hvem opdaterer og informerer?

Der er sendt adgangskode til medlemmerne ud på mail, så folk nu kan tilgå den og finde telefonnumre og andet på hinanden. Der skal være en ekstra kode for medlemmernes private oplysninger er sikre.
Steffen vil lave et kursus på generalforsamlingen i hvordan man bruger hjemmesiden. Han vil instruere i bla. at lægge partier op og nyheder op og tilgå medlemslisten. Sådan når vi lettest flest fra klubben.

Forslag til ændringer på hjemmesiden:
Der oprettes fane med holdskak.

Fanen ”Medlemmer” kommer til at indeholde ”Medlemsliste”, ”Rating” og ”Nyt medlemmer” Kim laver introtekst.
Fanen ”Om klubben” får et ”Arkiv” med underdeling i årstal. Her ligger referater fra bestyrelsesmøder som kan tilgå med den fælles adgangskode.
Fanen ”klubturnering” tilføjes: Regler for afbud, hvem der meldes afbud til samt betænkningstid. Normalt står dette kun i indbydelsen, men det er logisk at have det stående under klubturnering også.
Steffen opdaterer medlemslisten indtil videre. I fremtiden skal Kim opdatere den.
Steffen finder ved lejlighed et plug-in til et galleri, så vi kan have et fint sted til alle de gode billeder der bliver taget.
Steffen laver et link til vores facebook side på hjemmesiden.
Det er et krav fra AUS at vi har en introduktion til klubben på engelsk til de udenlandske studerende. Jacob har modtaget en mail fra AUS, hvor der står hvad den præcist skal indeholde. Det foreslås at Kim’s søn eller Anders laver den. Jacob sender mailen med info videre.

Opdateringer på hjemmesiden:
Der åbnes en dialog om hvordan opdateringer på hjemmesiden sikres og det aftales at der må være udpegede personer til det.

Vores sekretær har kun til opgave at skrive referater fra bestyrelsesmøder, som han desværre ikke har kunnet deltage til mange af. For at integrere ham i arbejdet, aftales det at han står for at opdatere kalenderen. I starten af sæsonen laver formanden et udkast til en kalender, som godkendes på bestyrelsesmøde. Herefter bedes Anders lægge den på hjemmesiden.
Holdlederne for de enkelte hold er tovholder for referater fra holdkamp. De sørger for at en fra holdes skriver referat og lægger et eller to illustrative partier op. Holdskakmanden informere om denne nye rolle holdlederen får.

Holdskakmand – Tilmelding til holdskak (laver indbydelse, skriver nyhed på hjemmesiden osv)
Turneringsleder – Tilmelding til øvrige turneringer (indbydelse, nyhed, osv)

Video til hjemmesiden af Pelle Bank
Bestyrelsen skrives ved om ideer over mail og samler op på næste møde den 8/5. Pelle Bank kan inviteres.

Dokumentation af antal studerende til AUS
Klubbens studerende skal aflevere en indskrivningsbekræftelse, som dokumentation på at de fortsat studere. Dette skal indgives til AUS.

Forslag om ændringer og fjernelse af nogle kontingenttyper på GF
Vi har uhyre mange typer af medlemskaber i forhold til de andre klubber. For at gøre administrationen nemmere vil vi på GF (igen) tage debatten om nogle bør ændres eller fjernes.

Kim foreslår og Jacob støtter at vi fjerner passiv medlemskab. Det drejer sig om 2 medlemmer og  giver stort set ingen indkomst. Det samme gælder for C-medlemskab.
Kim foreslår desuden og Jacob støtter, at vi reducerer B-medlemskaber i antal fra de nuværende 3 til 1. Aktuelt er der B-medlemskab for voksne, unge og børn. Det nye forslag er at vi har et B-medlemskab.
Desuden foreslås en studierabat. Da vores tilskud fra AUS er afhængigt af vores studerende, og de ikke just er kendt for at være velhavende, kan man overveje at have studierabat.
Kim sender konkrete tal ud for kontingenttyper, og medbringer dem til GF, så vi kan få en ordentlig debat.

Evt.
Kampleder uddannelse
Daniel har ikke fået nogen henvendelser på sit opslag på facebook. Han vil spørge folk direkte i stedet.

SKEMA OVER OPGAVER, HVEM DER ER TOVHOLDER ELLER UDFØRER OPGAVEN SAMT STATUS. DETTE ER TÆNKT SOM ET FORTLØBENDE SKEMA, SÅ VI KAN HOLDE STYR PÅ IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE OPGAVER

Opgave Tovholder/udfører  Status
Kontakt Abildgaarden mhp at vurdere om vi kan spille divisionskampe der i næste sæson Daniel Ej påbegyndt
Lav plan over holdskak og book lokaler Daniel Ej påbegyndt
Informere holdledere om at de er tovholdere på at få lavet referater af holdkampe Daniel Ej påbegyndt
Arrangere kamplederuddannelsen Daniel Påbegyndt, endnu ingen deltagere
Købe vin til GF Kim  
Lave kursus til hjemmesiden på GF Steffen  
Skrive intro på engelsk på hjemmesiden Jacob uddelegerer  
Opdatere kalender på hjemmesiden Anders (Jacob sender kalender)  
Indbydelse til holdskak og nyhed om dette på hjemmeside Daniel  
Indbydelse til hurtigskakmesterskab og nyhed på hjemmeside Bjarne  
Indbydelse til sommer GP  og nyhed på hjemmeside Bjarne  
Finde bestyrelsesmedlemmer* Jacob Påbegyndt
Lave oversigt over kontingenttyper Kim  
Opdatere hjemmesiden iht det omtalte i referatet fra bestyrelsesmøde 17/4 Steffen  
Ide udveksle om Pelles film om klubben Jacob  

*Der er ringet rundt ved fælles hjælp til Pelle, Morten Swayne, Søren Korshøj, Torben Kyhl, Morten Lyck, Gunnar. Ingen af disse ville have en post.

Arbejdet fortsætter med John Mortensen og Joen Lesner, samt med at finde flere muligheder.


Referat af bestyrelsesmøde 28/2/16
Til stede: Jacob Bjørnskov (J), Kim Hansen (K), Steffen Cordes (S), Daniel Fahlof (D)

 • Siden sidst

1) Kørselsgodtgørelse – taksten ligger op af SKAT’s. FINT. Hvis SKAT’s stiger til 2,5 eller 3,0, kan vi overveje at øge vores takst.

2) Aktivitetsstøtte – Søgt.

3) AUS midler – K og J tager til repræsentantskabsmøde 9. maj med info om den nye fordelingsnøgle for midlerne. K mener der er et basisbeløb på 5000. Derudover er der tillæg for antal studerende. Vi har pt 10-12 studerende.
Tidligere år fik SK 9-10.000 kr i AUS midler, hvorfor vi må regne med at dykke.

4) Liste med kampledere – D har lavet liste. 2/3 vil helst være inaktive. 4 aktive. D sender den.

5) Undervisningsansvarlig – Lars Hansen har ikke fundet en anden.

 • Klubturneringen – 40 deltagere. Martin Matthiesen styrer turneringen. Vi mangler en person til at tage imod afbud. Afbud efter kl 16.00 giver tab, det skal håndhæves. Modstanderen skal have besked inden kl 16. Indtil videre står J for det.

Nævn: Ens eget ansvar at meddele modstanderen, ellers tab. Husk indskud til ikke-SK spillere.

 • SK CUP – Martin styr på det.
 • GF – Vi satser på Thomas Vestergaard som formand. Der mangler yderligere 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer. Muligheder:
  Torben Steffensen? Han er ikke meget interesseret i det.
  Joen Lesner? Det er ikke sikkert han vil.
  Morten Storgaard? Han kan være en god mulighed.
  Morten Lyck Hansen? Kommer sjældent i klubben.
  Pelle Bank? Har sagt han godt kan tage bestyrelsespost en dag
  Thomas Vestergaard? Har sagt han gerne vil træde ud af bestyrelsesarbejde.
  Søren Korshøj?
  Torben Kyhl
  Søren Sørensen
 • Hjemmesiden – Smuk! Klubturnerings fane: tilmelding + turneringsskema. Samme for hold. Ideer:

Fane til nye medlemmer.
Et sted for medlemmer til klubdokumenter.
Fælles drev for bestyrelsen, evt med offentlige dokumenter til medlemmer.
Link til facebook.
Galleri
Kasserer styrer medlemslisten
Formand/næstformand styrer kalender
Holdskakmand styrer holdskak datoer.
Rating/medlemsliste. Brug skak’s ratingliste. Lav medlemsliste.
Film der viser hvordan man laver indlæg osv.
Gert billeder. S finder plugin til galleri.

                      Siden offentliggøres snarest.

 • Lokaleleje i januar måned fra 2017 – Det er bemærket at der ikke er nogen grund til at vi sidder i baren og spiller i januar måned. Tidligere har det været af sparehensyn. Da vi ikke er finansielt presset og har et stramt program i foråret, besluttes det at leje de vanlige lokaler i januar fra 2017.
 • Ind- og udmelding i klubben (et kig på proceduren) K laver et ark til nye medlemmer med de nødvendige informationer når han har tid.
  K arbejder på det kontinuerligt. Ind-/Udmelding som fane på hjemmesiden er en ide.
 • Foredragsholdere – Tilbud fra hovedkredsen om at udarbejde en liste med foredragsholdere som kredsens klubber kan kontakte. Klaus Berg er en mulighed fra SK. Ellers kan der spørges i klubben om nogen har lyst.
 • Salg af klubhæftet – Der er mulighed for at tjene penge, men det bliver ikke før næste år.
 • Indkøb til klubben – Aftalt demobræt. J kigger om der er brug for mere. Kontakt Peter ang. kufferter. John ang ure.
 • Turnerings-/kampleder uddannelse – Opslag på hjemmesiden. Min 5 til kursus. Uddanne både kampleder og turneringsledere. D er tovholder.
 • Nyt bestyrelsesmøde den 8. maj. – 14.00.

Fokuspunkter:

Steffen fortsætter arbejdet med hjemmesiden
Daniel er tovholder på kamplederudddannelsen
Jacob ser på indkøb, kontakter Lars ang undervisning og finder nye bestyrelsesmedlemmer
Kim laver ark til nye medlemmer ved lejlighed
Desuden har Anders fået til opgave at tage i mod afbud fra klubturneringen. Martin Matthiesen styrer runder og plotter resultater ind.
Martin Knudsen styrer fortsat SK Cup.Referat fra bestyrelsesmøde den 10/1

Deltagende: Jacob Bjørnskov, BLE, Lars Hansen, Daniel, Kim

 1. Siden sidst – Julefrokost, Fløforedrag, Formandsmøde AUS, andet
  1. Julefrokost gik som planlagt.
  2. Fløforedrag gik rigtig godt. Jens Ramsdal holdte et godt foredrag.
  3. Formandsmøde: Håndsoprækning om hvorvidt Aarhus universitetssport skal være en national sammenslutning, hvilket vi har sagt ja til at være med til. Overvejelse: Få universitetsstuderende i klubben.
 2. Kalender
  1. Ønske om undervisning af Klaus Berg til elo 1400+; Problem: Ingen frie mandage på grund af udsatte partier. Det besluttes at træne samme dag som udsatte partier. Træning(og udsatte): 4. april og 9. maj. Hvis man vil til træning, så afholder man privat udsat.
  2. Ikke klubturnering i vinterferien. Det var der sidste år, hvilket var en fejl.
  3. Superturnering: Der skal findes en dato. 8. februar.
 3. Økonomi
  1. Kim har fået flere til betalingsservice. Indtægter for 6000 kr mere via betalingsservice. Halvdelen af klubben er stadig ikke på betalingsservice, hvilket er et problem, da det er dyrere for klubben ikke at være på betalingsservice. Pt(10. Januar) er der 25 som mangler at betale kontingent.
  2. Økonomien ser god ud. Vi mangler ikke penge.
  3. Skal søge kommunalt tilskud(aktivitetesstøtte) for juniorer den 1. marts. Lars har udfyldt noget papirarbejde. Bestyrelsen skal skrive under på Lars’ papirarbejde. Allan Bangsbo skal derefter godkende det.
  4. Er lokalestøtte muligt? Chesshouse kan få lokalestøtte, men de betaler leje, mens SK68 betaler fra gang til gang.
  5. AUS midler: Skal søges til foråret. De har ændret måden tilskuddet er på, så nu afhænger det meget af om der er studerende. Det lader til at der max er 12 studerende i klubben.
  6. Materialetilskud findes ikke længere. Ikke traditionelt materialetunge foreninger der er en del af AUS.
  7. 107 medlemmer. 67 A-medlemmer(10 pensionister) + 21 juniorer = 88 fuldt aktive medlemmer. 10 passive medlemmer. 7 B-medlemmer. 2 C-medlemmer.
  8. Vi skal afsætte et hold som kigger på materialet i skabet. Den 25. januar(mandag) sorterer vi i skabet.
 4. Holdskak
  1. Problemer med at finde kampleder. Der skal laves en liste.
  2. Usikkerhed med lokaler. Er løst. Man kan rette spillested på DSUs system og divisionsskak er altid i chesshouse. Skal rapportere til hovedkreds om at vi ikke vil have hjemmekampe i januar til næste år(2017).
  3. Holdkørsel: Taksten er pt 2 kr pr kilometer. Undersøger om vi kan følge SKATs takster.
  4. Problemer med at finde reserver. Forslag: Skal max have 6 hold næste år. Forslag: Folk skal helt selv tilmelde sig holdturneringen næste år.
 5. Hjemmesiden
  1. Brugeropretning skal ordnes. Vi har brug for en ny hjemmeside hurtigst muligt. Vi har brug for en deadline. Kan Steffen mon lave hjemmesiden i vinterferien?
 6. SK1968 Skakskole – SK er meldt ind og betaler et mindre årligt kontingent mod at klubbens juniorer får rabat på deltagelse i turneringer.
  1. 20 klubber i Danmark har fået en juniorafdeling. De hedder alle sammen Skakskolen. Klubbens juniorer er medlemmer i skoleskak. Det giver forældre mulighed for at få sine børn i en klub med andre juniorer.
  2. Vi har nogle juniorer som ikke går på en skole med skoleskak. SK1968 Skakskole vil give dem mulighed for at deltage i skoleskakbegivenheder.
  3. Vi har brug for en undervisningsansvarlig. Der skal findes en pulje som gerne vil undervise og nogle som gerne vil undervises. Lars Hansen vil gerne være pt primus motor for at det kan ske. Der er en række problemer som skal løses.
 7. Klubturneringen
  1. Bjarne har snakket med Martin Knudsen om at lave en indbydelse ligesom sidste år. Martin lægger den på DSU, så man kan tilmelde sig.
  2. Ligesom sidste år skal ikke-medlemmer skal betale indskud på 150 kroner den første spilaften.
  3. Præmier: 500 kroner for førsteplads og 300 kroner for andenplads.
  4. Afbud på dagen er ikke godt og skal reduceres. Derfor sættes kl 16.00 som sidste tidspunkt for afbud uden tab af parti.
  5. Ved afbud skal på turneringsleder og modstander få besked.
  6. Kan der findes et nyt system til at melde afbud? Kan der være en som tager imod afbud?
 8. SK CUP – 16. april
  1. Finde en ansvarlig da formanden ikke gider. Gider Martin Knudsen stå for den? Martin Mathiesen?
  2. Der skal findes 2 personer; en til at stå i baren og en til at være turneringsleder. Turneringslederen skal kunne bruge turneringssystemet på DSU.
 9. GF
  1. Martin Knudsen stopper som næstformand. Der skal derfor findes en ny person til bestyrelsen.
  2. Der skal samles 7 til at være i bestyrelsen.
  3. Jacob fortsætter ikke som formand. Jacob vil gerne fortsætte i bestyrelsen, hvis det er nødvendigt.
  4. Der skal findes en ny formand
   1. Jacob prøver at snakke med mulige kandidater.
   2. Mulige kandidater?
    1. Torben Steffensen? Han er ikke meget interesseret i det.
    2. Joen Lesner? Det er ikke sikkert han vil.
    3. Morten Storgaard? Han kan være en god mulighed.
    4. Morten Lyck Hansen? Kommer sjældent i klubben.
    5. Pelle Bank? Har sagt han godt kan tage bestyrelsespost en dag
    6. Thomas Vestergaard? Har sagt han gerne vil træde ud af bestyrelsesarbejde.
    7. Søren Korshøj?
   3. Der skal findes en ny turneringsleder
    1. Torben Kyhl?
    2. Søren Sørensen

 

  1. Næste bestyrelsesmøde den 14. februar.
  2. Aarhusturnering
   1. Vi skal promovere det, så der kommer mange.
   2. Der er tilbud om hostel, hvis man tilmelder sig 2 uger før.


Referat af bestyrelsesmøde 18/10/15

Turneringslederposten

Grundet Bjarnes midlertidige sygdom skal vi bruge en ny turneringsleder. Martin Matthisen har påtaget sig posten som turneringsleder indtil jul. Dog antages det at Bjarne senere genoptager posten som turneringsleder. Det overvejes at uddanne flere af klubbens medlemmer til turneringsledere. John Mortensen overvejes som mulig turneringsleder til foråret grundet sine kvalifikationer og hans tidligere erfaring som turneringsleder.

Status på holdskak

Holdene er sat men holdledere mangler på alle hold undtagen holdene 2, 6 og 7. Daniel Falhof har sendt opfordringer ud til flere af klubbens medlemmer for at opfordre dem til at melde sig som holdledere. I øjeblikket forholder det sig desværre således at nye spillere uden log-in til www.SK1968.dk får svært ved at se hvor og hvornår de skal spille holdskak. Disse spillere henvises til DSU’s hjemmeside hvor der forelægger en turneringsplan for holdskak ( http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/8 ). Det bliver igen holdledernes ansvar at mobilisere sit hold til de individuelle holdskakpartier. Holdskakspillere pålægges at møde ½ time før partiets start såfremt der spilles på hjemmebane. Denne ekstra tid bruges på at stille op.
Nye lokaler mangler til forestående holdskakkamp d. 25 okt da klubbens vanelige lokaler ikke kan benyttes om søndagen. I denne forbindelses overvejes Chess House eller ’’Abildgaarden’’.

 Status på økonomi

Kassereren vurderer at klubben kan håndtere sine udgifter. Klubben har færre udgifter grundet færre divisionshold. Klubbens formue består pt af en femcifret opsparing samt værdipapirer. Alle medlemmer undtagen et nyt medlem har betalt deres kontingent. Klubben modtager muligvis et materialetilskud – dette er dog endnu ikke sikkert. Klubben har masser af gavekort til Dansk Skakslag hvilket kan benyttes til indkøb af nye materialer. Mht. materialer er klubbens største udgift pt. noteringspapir. Formanden overvejer at gennemgå klubbens materialer (især urer og løse brikker) for at få overblik over hvor meget af klubbens udstyr der stadig er funktionelt.
Klubben er meld ud af idrætssamvirket pr. 31/12 da klubben alligevel ikke benytter sig af idrætssamvirkets muligheder.
Klubbens økonomi vurderes stabil da antallet af medlemmer er højt. Kasseren vil senere optælle antallet af medlemmer der er studerende da dette giver mulighed for at søge diverse tilskud.

Julefrokost

Året julefrokost afholdes i Chess House 05/12/15. Klubben står selv for rengøring. En foreløbig invitation er sendt ud. Menuen købes ude fra og kommer til at koste omkring 135 kr pr person. Denne pris forudsættes af der bestilles 10 kuverter. Martin Knudsen står for afhentning af mad. Deadline for tilmelding til julefrokosten er 15/11/15. Det vedtages at der betales ved tilmelding således at beløbet ikke refunderes ved en eventuel afmelding. Julefrokosten aflyses hvis der deltager under 10 medlemmer. Medlemmer er velkommen til at komme forbi gratis efter spisningen. Klubben financierer en flaske snaps til julefrokosten.

Flø-foredrag

Formanden har snakket med Jens Ramsdahl som har gået med til at holde Flø-foredraget. Jens Ramsdahl lønnes med 500 kr for foredraget.

Gennemgang af vedtægterne

 • 1: ’’Klubbens navn er “Skakklubben af 1968”, og dens hjemsted er Aarhus. Klubbens formål, er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet blandt de uddannelsessøgende…’’

Bør udvides til ikke kun at omfatte ’’uddannelsesøgende’’.

 • 4: ’’…  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen, og disse skal meddeles klubbens medlemmer ved opslag i klubben’’.’’Opslag i klubben’’ kan omformuleres til hjemmesiden.

Alle ovenstående ændringer blev diskuteret, men bestyrelsen nåede til enighed om at det ikke var videre nødvendigt at foretage nogen ændring af vedtægterne.

 • 7: ’’ Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær/PR-ansvarlig, en webmaster/IT-ansvarlig… ’’

I overensstemmelse med vedtægterne udvides sekretærens arbejdsopgave til at introducere nye spillere til klubben generelt. Sekretærens kontaktinformation udleveres til nye medlemmer. Sekretæren bliver Anders Poulsen bliver således nye medlemmers kontaktpersonen med den opgave at besvare umiddelbare spørgsmål og at henvise dem til den øvrige bestyrelse om nødvendigt.

 Østjysk GP og SK CUP

Klubben er inviteret til Østjysk GP. Datoen er endnu ikke fastlagt, men det bliver formentlig i slutningen af marts. Vigtigst er det, at turneringen afholdes efter DM og før Sondex. Datoen 09/04/16 forslås. Det er dog uvist om denne dato holder da den muligvis overlapper med andre DSU-turneringer. Turneringen afholde formentlig i Chess House.

Holdtrøjer – foreningstryk

Det overvejes at få fremstillet nye klubtrøje. Den intimiderende effekt samt styrkede holdånd der opnås ved at stille et hold i matchende trøjer vurderes gavnelig. Det er dog uvist om klubbens medlemmer kan udgøre den fornødne efterspørgsel efter trøjerne. Formanden har muligvis adgang til et god tilbud på klubtrøjer.

Gode rammer i klubben – kan vi forbedre forholdene?

Sekretærens arbejdsopgave udvides som sagt hvilket håbes at gøre klubben lettere tilgængelig og mere overskuelig for nye spillere. Det forslås at fremme nye medlemmers kendskab til analyserummet der giver mulighed for at møde og hygge med andre medlemmer. Lars Hansen har formanden har overvejet at tilbyde undervisning for nye spiller fra 18:00-19:00 på spilleaftener. Desuden forslås en coach-ordning hvor nye spillere kan få analyseret deres partier sammen med en erfaren spiller. Det vedtages at stille yderligere materialer til rådighed i analyserummet samt at opfordre nye spillere til at analysere deres partier i fælleskab.

Evt snak om hjemmesiden, brainstorm eller lign.

Steffen Cordes arbejder videre på et udspil til en ny hjemmeside. Steffen vil så vidt muligt inddrage bestyrelsen i konstruktionen af den nye hjemmeside (målene for den nye hjemmeside fremgår af referatet fra det forrige bestyrelsesmøde). Et akut problem er dog at nye medlemmer ikke har mulighed for at oprette sig som bruger på klubbens hjemmeside. Steffen Cordes og Kim Hansen agter at løse problemet inden at den nye hjemmeside oprettes.

Chess-Base arrangement via Dansk Skakslag:

Dansk skakslag skal bruge lokaler til deres Chess-base arrangement 15/11/15 hvor de udstiller nye produkter. Som mulige lokaler forslås Dokk1, Scandinavian Congress Center eller Musikhuset.

Næste bestyrelsesmøde

Det vurderes at et nyt bestyrelsesmøde kan vente til januar.

Det vedtages at næste bestyrelsesmødes afholdes d. 10/01/16 kl. 14:00.Referat af bestyrelsesmøde i SK1968 30/08/15

 1. Siden sidst

Martin Mathisen har vundet sommer grand prix + udendørsmesterskab.

 1. FLØ – tilmeldinger, startdato.

Flø starter mandag d. 14 september.

Ca 40 tilmeldte. De kan ses inde på forum. Juniorerne er endnu ikke tilmeldt. Indbydelsen til turneringen er på vej. Vi skal have fokus på at hjælpe hinanden med at stille op og rydde af efter hvor runde Flø. Flø-turneringen har endnu engang pengepræmier – disse udbetales efter sidste runde. Flø-foredraget: evt Jens Ramsdahl eller Torben Steffensen for at holde det inden for klubben og spare penge. Lars Hansen står for at tilmelde juniorerne til Flø (og holdskak).
Det anslås at det bliver ca. 55 tilmeldte til Flø i år hvilket er lidt mindre end sidste år (63-64).

 1. Holdskak – tilmeldinger, holdlister, holdledere, indberetningsdato. Deadline en uge før, så holdene kan stille sig.
  Indtil videre stiller klubben med 6 hold. Dog er juniorerne endnu ikke tilmeldt. Derfor anslås det at klubben stiller med i alt 7 hold. Dog har flere spillere endnu ikke meldt om de deltager i hold eller ej. Holdene opstilles efter rating.

  Styrkelisten skal opstilles og holdledere skal findes – deadline for dette er midlertidigt d. 21 september. Daniel Falhof er ansvarlig.
 2. Økonomi – status på kassererens arbejde. Kontingent, budget og adgange.
  Kim Hansen har alle de fuldmagter han skal bruge, men mangler NETS godkendelse. Vi har adgang til e-boks og der er blevet lavet til VISA-kort til klubben. Dette kan benyttes til indkøb til klubben. Kasseren Kim Hansen har pt kortet.
  Via foreningsportalen gøres Jakob (formand) til bookingansvarlig fremfor Christian (tideligere kasserer). Bookingansvarlig står for at booke lokaler.
  Angående kontingent: Klubben har alt for mange dårlige betalere. Betalingsfristen er 01/07. Ca halvdelen er klubben er tilmeldt betalingsservice. Dog er der 20-25 der betaler alt for sent og endda slet ikke betaler. Kim Hansen har været ude og rykke, men kun med begrænset succes. Pt mangler der dog kun at opkræves kontingent for 4 medlemmer. Det overvejes at sætte enkelte dårlige betalere der har meldt sig ud i restance via DSU. Det besluttes at skrive reglerne om betaling af kontingent til nye medlemmer som en præventiv indsats.
  Klubben har penge til gode hos Dansk Skakslag. Det vides pt ikke hvor stort et beløb det drejer sig om. Såfremt der er tale om gavekort bruges disse til indkøb af nye materialer til klubben – ellers udbetales de og inkorporeres som en del af klubbens eget regnskab.
  Kasseren oplever tekniske problemer med oprettelsen af nye medlemmer online. Steffen Cordes følger op på dette.
  Det er mulighed for materialetilskud fra AUS. Dette tilskud er dog kun tilgængeligt hvis klubben først køber materiale selv. Det overvejes at købe nye kufferter, noteringspapirer samt lidt ekstra urer for at få udgang til tilskuddet.
  Adresselisten for medlemmerne skal holde opdateret så medlemmer bl.a. får deres skakblad.
 3. Idrætsdagen – status på frivillige og program
  Idrætsdagen afholdes 11/09. Klubben deltager i begivenheden for PR og for at rekruttere nye medlemmer. Det forslås at printe flyers som kan give til interesserede. Klubben har de 3 frivillige der skal bruges til d.11, men mangler pt 1 oprydder til 12/09 hvor der i alt skal bruges 5 frivillige. Klubben har pavillon bag Matematisk kantine. Pavillonen åbner kl. 09. Der regnes med at benytte 6 sæt materiale til projektet.
 4. Brug af live-skak brætter i Chess House

Klubben har live-skakbrætter der har stået i Chess House i ca. 1 år. Det vedtages at Chess House for lov at bruge dem såfremt SK1968 altid har mulighed for at hente dem. SK får lidt reklame til gengæld for lånet.

 1. Udtagelse til stikprøve kontrol vdr. aktivitetesstøtte

Der er blevet pålagt klubben at dokumentere at vi er berettiget til vores aktivitetsstøtte. Lars fikser de nødvendige papirer.

 1. Ny hjemmeside – ideer, fremskridt?

Steffen Cordes overvejer at opstille en ny hjemmeside i efterårsferien. Hjemmesiden skal være mobilvenlig og indeholde software således at medlemmer kan gennemspille partier via hjemmesiden. Der tilstræbes overskuelighed og simplicitet i den nye hjemmeside. Hjemmesiden skal være brugervenlig og give medlemmer mulighed for at uploade billeder og partier. Steffen laver et udkast til hjemmesiden som senere diskuteres på et møde.

 1. Adgang til forum og uploading af dokumenter

Det er problemer med at få nye medlemmer ind på Forum. Det tilstræbes at udfase forum og lade en ny hjemmeside overtages dens funktion.

Det foreslås at alle i bestyrelsen opretter en mail til deres post. Denne mail kan gives videre til den der overtager den pågældende bestyrelsespost således at mailhistorikken bevares.

 1. Vedtægtsændringer på hjemmesiden

Det blev på generalforsamlingen vedtaget at forhandlingsprotokollen ikke længere indgår i dagsordenen på generalforsamlingen. Dette skal rettes på hjemmesiden.

 1. Åbent hus den 7. september

OL-skak er på programmet for åbnet hus. Her spilles 3-mands med lande-navne mod hinanden. Bjarne udarbejder indbydelsen. Det vedtages at reklamere for begivenheden på AAU.

Det overvejes at invitere skoleskakspilere til åbnet hus via Lars Hansen. Præmien til OL-skak til åbnet hus er igen en øl eller sodavand i studenterbaren.

 1. Skrivelse om fremmøde på klub/holdskakaftener

Fremmødet er dårligt, folk kommer for sent og glemmer at rydde op. Det forslås at udarbejde et regelsæt til dette for at sætte fokus på problemet.

Til holdskak skal man minimum møde 25-30 min før partiet. Det er holdskaklederens ansvar at organisere sit hold.

Til klubturneringer skal man møde 20 min før partiet starter. Dette burde give tid nok til at stille op. De der går sidst skal blive og rydde op. Der udarbejdes en oprydningsvejledning til hjemmesiden. Desuden gives en appel til medlemmer inden turneringer.

 1. Idrætssamvirket

Klubben vedtager at melde sig ud af idrætssamvirket da medlemmerne ikke benytter de kurser de stiller til rådighed. Kim Hansen fortager udmeldingen

 1. Julefrokost

Martin Knudsen står for julefrokosten. Det tilstræbes at finde en dato hurtigt for at give folk godt tid til at tilmelde sig. Lørdag d. 5 vedtages som dato til julefrokosten. Det vedtages at købe mad udefra fremfor at holde julefrokosten som et sammenskudsgilde.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Alle i bestyrelsen læser vedtægterne med henblik på modernisering og effektivisering. Bestyrelse mødes efter efterårsferien. Næste bestyrelsesmøde er søndag d. 18 oktober kl14 hos Bjarne.


Dagsorden til bestyrelsesmøde 21/6/15

Til stede: Kim Hansen (KH), Daniel Falhof )DF), Bjarne Lysgaard-Egeberg(BLE), Jacob Bjørnskov (JB)

 1. Velkommen til den nye bestyrelse
 2. Siden sidst. KH har præmiekuverter fra klubturneringen + liste. KH beholder disse og kontakter evt Lars ang uddeling.

Det er uvist om det er portner på klubaften. JB undersøger. Desuden om vi nogle aftener kan lukke senere. Det hele vil være lettere i det nye Chess House selvom klubben ikke nødvendigvis flytter dertil med det samme.

Klubbens medlemmer skal møde før op så vi, især til holdskak, kan komme i gang rettidigt. Nogle spillere er generelt søde til at blive og hjælpe med at rydde op men vi vil lave et regelsæt eller retningslinie for at hjælpe til at alting flyder lettere. Det inkludere at især holdskakspillerne skal møde lidt før så vi hurtigt kan få stillet op og at man ikke går hvis det er tæt på lukketid, men at man bliver og hjælper med at rydde op.

 1. Idrætsdag/Danmarks største fredagsbar – Martin er ikke til stede men han afholder møde med AUS ang. idrætsdagen og skriver noter til resten af bestyrelsen.
 2. Hjemmesiden – Steffen vil lave den i sommerferien. Den skal være nem at gå til, slå partier op på og have adgang til forum. Der overvejes om spillere skal have et mindre honorar for at lægge beretninger op fra turneringer ol. Der kan være små skakopgaver samt links til nyheder fra DSS og DSU. Vi skal have et let tilgængeligt galleri og det hele skal helst foregå frivilligt.
 3. Kasserer – KH har indhentet underskrifter til fuldmagter og lign ifm overdragelsen fra tidligere kasserer. Christian har været i gang med at lave en manual som KH overvejer at gøre mere udførlig.

KH vil meget gerne gøre overdragelsen lettere for fremtidige kasserer. Ang. kontingentændring når junior- bliver til seniorspiller undersøger KH hvordan dettes gøres. Han venter på papirer fra NETS. Gebyret på vores konto falder fra 50 til25kr. KH har bestilt adgang til e-boks samt dankort så vi lettere kan hæve penge. Kortet er i KH’s varetægt. KH bemærker at penge ved dansk skaksalg ikke står i årsregnskab og der mangler et budget for næste år. Desuden er AUS midlerne faldet lidt.
KH bemærker at han ikke kan komme på vores mailsystem og derfor mangler historik i hvad der er foregået sidste år. Vi vil snakke med Karsten om adgang.

 1. Holdskak – Ugerne der afholdes holdskak er udgivet og disse gives til DF. Vi regner med minimum 7 hold igen i år. DF finder gamle holdlister og holdledere til inspiration. Laver indbydelse til hjemmesiden for den nye sæson og finder datoen for indberetning. Ang holdledere er det altid godt med nyt blod, men det er også vigtigt at man finder en mand der har styr på holdet hvorfor erfarne kræfter er gode.
 2. Århus samarbejde – Der ønskes bedre samarbejde mellem klubberne i århus om afholdelse af festugeturneringen samt Århus mesterskabet. Martin Knudsen vil gerne stille op når der indkaldes til møde om dette.
 3. Kalender – Kalenderen laves til dagens møde og JB opdaterer hjemmesiden samt booker lokaler for næste sæson.
  1. Sommerlyn – afholdes i baren sommeren over
  2. Introturnering afholdes 24. og 31 august. 20 min. pr parti med 3. runder på en aften. Det afholdes også i baren.
  3. Åbenthus den 7. september. Vi vil igen byde fremmødte at deltage i OL skak med hold af 3 spillere. Det vil være præmie til vinderhold.
  4. Udendørsturnering afholdes helst på klostertorv. JB søger om tilladelse. Normalt stiller vi kun med de store brikker. Det foregår den 22.8 fra 10-17.
 4. Næste bestyrelsesmøde – afholdes MIDT I AUGUST.
 5. Studiestartsmesse – Hvis de afholdes kan vi evt stille op. JB Undersøger nærmere.
 6. Vedtægtsændringer – Der skete en mindre vedtægsændring til generalforsamlingen som skal opdateres på hjemmesiden. JB snakker med Steffen om det.
 7. Nye medlemmer. Begyndere: der ønkset fortsat undervisning af nye medlemmer og vi vil forsøge at finde et hold der er interesseret i det. Desuden kan det være god med en person der tager imod dem og byder dem ind i klubben da det kan være svært at blive integreret hvis man kommer alene.
 8. Ideer: Foldere om klubben (kig i skabet). Poster, hvem kan lave den? Præsentationsfilm: Steffen og Vestergaard har talt om at lave en kort film til hjemmesiden med interviews med medlemmer. Træning: evt inden det normale program starter på klubaften. Desuden øget fokus på at især nye spillere kan få spillet deres partier igennem og få feedback. OK benzinkort: KH/BLE undersøger hvad kravene er for at få procenter på benzin med OK-kort.
 9. – Der er ikke meget plads i skabet hvorfor det overvejes at sælge ud af gamle bøger. Opslagstavlen kunne også godt trænge til en afpusning.

SK68 bestyrelsesmøde 11.10.17 CH; Poul, Kim, Thomas, Steffen, Daniel, Emil, Andreas (ref)
1. Opfølgning fra sidst:
• Det rør sig
• AUS idrætsdag og fredagsbar
• Udendørsmesterskab
• Åbnet hus
• Beskrivelse af ansvarsområder (Mangler) – Poul
• Årskalender. (Er lavet) – Andreas
• Hjemmesiden. (Er ændret) – Steffen
2. Holdskak
3. Ny dato for holdsætningsmøde?
4. Aktiviteter i klubben
5. Jubilæumsmødet
6. Budget
7. Eventuelt
8. Næste møde
1. Opfølgning:
a) Det rør sig aka skak på Godsbanen: Hyggelig dag, men (for) lille fremmøde. Hvis vi skal
deltage næste år, skal der helst være flere folk fra klubben på banen.
b) Idrætsdag: Fin dag, god stemning. Næste år skal vi have lidt informationsmateriale om
klubben med, elektronisk eller på papir, så interesserede kun er et par klik fra info om klubben.
Oprydningsholdet faldt på plads i sidste øjeblik.
c) Udendørsmesterskab: Kun 4 spillere på Klostertorv i år. Det er for få. Tid og sted for
arrangementet genovervejes til næste sæson. Det skal annonceres i god tid.
d) Åbent Hus: Fint arrangement, 24 deltagere i turneringen – en del nye ansigter.
e) Ansvarsområder: Poul arbejder på et papir med bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder.
f) Til årskalender: Generalforsamling 28/5 og SUPERturnering 21/5. Foredrag 30/10 udgår –
erstattes af lynturnering. Præmieuddeling til Fløturnering annonceres til 11/12 (sidste runde)
og deltagere opfordres til at blive til alle partier er færdige på aftenen. Steffen informerer på
hjemmesiden.
g) Hjemmesiden: Steffen har ændret lidt på design, til det bedre.
2. Holdskak: Tilmeldinglisten opdateret. Thomas og Andreas gennemgår den snarest og ringer til
evt. “faste” spillere, der ikke har tilmeldt sig.
3. Holdsætningsmødet fastsættes til onsdag i efterårsferien; dvs 18.10 1900 på CH.
4. Vedr. Fløforedrag. Vi vil forsøge at booke Jonas Bjerre til ursimultan mod klubbens juniorer efter
nytår.
5. Jubilæumsmødet: Umiddelbart lille fremmøde, men folk kom dryssende. Ingen stemning for IM
turnering. Jubilæumsårets tiltag: “Bedste 68 parti” (Pelle), turnering i efterårsferien; koordineret
weekend EMT efter svensk forbillede (4 x hurtigskak + 4 ordinære partier), og 27/10 skak og
spisning i klublokalerne. Der er pt god tid til. Poul har styring på de enkelte medlemsudvalg når vi
nærmer os. Vi skal have booket lokale til 27.10.18 i god tid (Steffen).
6. Budget v. Kim. Sidste år havde klubben underskud på ca. 10.000. Det er ikke et problem her og
nu, da klubben råder over ca. 120.000. De store spillere er husleje og kørselsudgifter i forbindelse
med holdskak, der varierer fra år til år. Toprentekontoen giver ikke længere afkast og skal
omlægges til enten driften eller investeringskonto. Kim vil diskutere det med Christian Korsgård
og/eller Arne Mathiesen, begge x-kasserere.
7. Eventuelt: Kim: Er der fortsat interesse for vinpræmier til generalforsamlingen? Folk virker
uinteresserede i at dukke op og få deres præmier. Vi bibeholder vinen, men vi skal have folk på
banen til generalforsamlingen; der kommer alt for få medlemmer. Der skal annonceres/appelleres
når vi nærmer os.
Vedr. Facebooksiden: Der har været enkelte “sure opstød” fra et medlem, som ikke hører hjemme
på klubbens offentlige væg. Poul vil tage en snak med opstøderen, også når der er upassende
adfærd på en klubaften. Steffen vil forsøge at finde ud af hvem der er administrator på siden, så
lignende oplæg kan slettes.
Fremmøde på klubaftener: Det virker som om der afmatning. Det er uklart hvad det skyldes. Vi
skal blive bedre til at formidle begivenheder – og i god tid; ratet lynturnering trak fx 30 spillere til
start.
8. Næste møde: Onsdag 22.11.17 1900 CH.