Referat generalforsamling

Generalforsamling SK1968 24/8-2020 i Studenternes Hus
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning v. Poul Rewitz
3 Kassererens beretning v. Kim Hansen
4 Klubturnering
5 Indkomne forslag
6 Kontigent fastsættelse – bestyrelsen forslår uændret kontingent
7 Scoringspræmier
8 Valg til bestyrelse
På valg er Poul Rewitz, Andreas Kastberg, Lasse Herskind, Alexander Nielsen.
Lasse og Alexander modtager ikke genvalg (Lasse er fraflyttet og Alexander udtrådt før tid)
Desuden vælges 2 suppleanter
9 Valg til andre tillidshverv
Revisor og revisorsuppleant
3 medlemmer til turneringskomité
10 Evt
Referat
1 Dirigent: John Mortensen valgtes til dirigent og kunne konstatere generalforsamlingen
beslutningsdygtig, med knap 20 fremmødte (incl 6 bestyrelsesmedlemmer)
2 Formandens beretning v. Poul Rewitz.
Formandens beretning SK68, 2020
— Klubben –
Vi er nu 84 medlemmer, og er stadig den største klub i Jylland, mod 94 ved
sidste generalforsamling. På landsplan skiller Øbro sig lidt ud med 129
medlemmer, seks klubber har mellem 80 og 90 medlemmer. Det er normalt, at
vi mister medlemmer om sommeren og får nye efter studiestart. En del af
tilbagegangen kan forklares med at generalforsamlingen i år holdes tre
måneder senere på året end sidste år. Derfor er medlemstilbagegangen er ikke
alarmerende, men den skal helst ikke fortsætte.
Siden sidste generalforsamling har vi haft et dødsfald: Torben Storgaard, han
blev 64 år. Bjarne og Anton skrev nogle mindeord på vores hjemmeside.
Ligesom resten af verden har SK68 også været påvirket af Coronapandemien:
Fra midten af marts frem til efter sommerferien har vi måttet holde lukket, og
har måtte aflyse klubturneringen efter to runder. Vi har blot fulgt
sundhedsmyndighedernes og DSUs retningslinjer, samtidig med at vi ikke har
kunnet benytte vores lokaler. Til gengæld har vi åbnet nogle uger tidligere end
normalt efter sommerferien; tak til CH for at vi kunne benytte deres lokale den
første gang.
Onlineskak har haft en opblomstring pga. pandemien, og flere af klubbens
medlemmer har deltaget i individuelle turneringer. Martin Matthiesen forsøgte
forgæves, at samle et hold til et nordisk mesterskab for 6-mandshold. Det
kunne tyde på, at der ikke er den store interesse for holdonlineskak i SK68 og
vi har derfor ikke prioriteret dette højt i bestyrelsen. Efter min mening er
onlineskak langt fra at kunne erstatte nærskak. Der er eksempler på
omfattende snyd i visse turneringer og der er problemer med ustabile
internetforbindelser.
Vi har haft undervisning og foredrag på de aftner, hvor der ellers kun har været
udsatte partier eller lignende. Dette har vi tænkt os at fortsætte med.
Klubben med Steffen Cordes i spidsen afholdt Senior DM i hurtigskak i oktober.
Turneringen blev afholdt i Solsalen ved Fjordsgade Skole. Et vellykket
arrangement der blev afsluttet med en større middag, hvor de fleste af de 50
tilmeldte deltog. Den hyggelig stemning betød at Thomas Vestergaard flere
gange måtte køre efter mere vin.
— Resultater —
– Holdskak –
I divisionsturneringen deltog vi med tre hold.
1. holdet vandt suverænt 1. division gr. 2, med 42 brætpoint foran nærmeste
konkurrent Herning der fik 29 brætpoint, og rykkede op i Skakligaen igen.
Individuelt kan fremhæves: Igor 4/4, Martin Matthiesen 6/7, Gunnar
Pedersen 6/7, Poul Rewitz 6/6.
2. holdet deltog i samme gruppe. Efter af have tabt til første holdet med 7½-½
i første runde, kom de godt igen og endte på en 5. plads.
3. holdet endte på en femte plads i 2. division gr. 3. Her scorede Simon
Ehrenreich 4,5/6, hvilket giver en rating gevinst på 90.
Skakligaen nåede ikke at blive færdigspillet før Corona-nedlukningen, men
Køge har et forspring på 7½ point før de to sidste runder, som afvikles til
september. Når jeg nævner det her, er det fordi DSU har valgt, at vente med at
rate hele divisionsturneringen til Skakligaen er færdigspillet. Lidt uheldigt efter
min mening og endnu et argument for at afskaffe dansk rating og nøjes med
ELO rating, der bliver opdateret løbende.
4. holdet blev nummer 2 i A-rækken og rykker op i M-rækken.
5. holdet blev nummer 6 i A-rækken.
– Individuelt –
Lars Hansen fik en andenplads i Smuk Skak Weekend i Skanderborg
Martin Matthiesen vandt CH Sommer Weekend, 4½ af 5 foran Bjørn Ochsner.
Senior DM: 50+ Poul Rewitz vandt med 7/7
Senior DM: 65+ John Mortensen fik en andenplads, ubesejret med 5/7.
Hurtigskak
DM i hurtigskak:
3. Pelle Rødkjær Bank
5. FM Martin Matthiesen
Efter Jesper Thybo og Jonas Bjerre på første- og andenpladsen
Hurtigskakturnering med tre verdensmestre: Martin Matthiesen fik en
andenplads og blev placeret foran de tidligere verdensmestre: Jens
Kristiansen, Curt Hansen og Jørn Sloth.
Klub
Introturnering: 1. Pelle Bank 2.Steffen Cordes 3. Martin Matthiesen
Lynmester: Martin Matthiesen
Fløturneringen: 1. Poul Rewitz 2-3. Steffen Cordes og Stephen Joyce
Online skak
DM i online hurtigskak:
3. Martin Matthiesen, 7½ point
4. Lars Hansen, 6 point
— Frivillige —
Tak til alle de frivillige der i sæsonen på forskellig vis har ydet en indsats for
klubben. Og en speciel tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer: Lasse og
Alexander, der har gjort en stor indsats.
Godkendt med applaus.
3 Kasserens beretning v. Kim Hansen. Godkendt med applaus, efter et par opklarende spørgsmål
fra salen. Chr. Korsgård med et budgetteknisk spørgsmål vedr klubbens aktier og i forlængelse
heraf, Johan Lauritsen, der ønskede oplyst hvilke aktier det konkret er, klubben har. Det sidste
vidste kassereren ikke på stående fod, da det er Danske Bank der styrer klubbens beskedne
aktiepost. Slutteligt ville Poul Erik Flarup vide, om klubbens arv fra tidligere medlem Jens Flø
indgår i det almindelige regnskab eller køres seperat. Svar: Jvf en tidligere
generalforsamlingsbeslutning, indgår arven i det almindelige regnskab.
Slutteligt gennemgik kassereren grundlaget/overvejelserne vedr budgetteringen.
4 Klubturnering: Et hurtigt overstået punkt, idet årets klubturnering blev aflyst pga covid19.
5 Indkomne forslag: Ingen
6 Kontingentfastsættelse: Vedtaget at kontingent er uændret
7 Scoringspræmier: Følgende stod til at modtage en god øl: Martin Matthiesen (Lynmester), Poul
Rewitz (Flømester). Desuden en øl til sæsonens holdledere (Pelle Bank, Torben Steffensen, Steffen
Cordes, Per Rasch, Lars Hansen), afgående bestyrelsesmedlemmer (Lasse Herskind, Alexander
Nielsen), revisor (Allan Bangsbro), juniorleder (Lars Hansen). Det var dog ikke alle der var mødt op.
Årets spillere: Følgende blev foreslået på aftenen: Martin Matthiesen (vandt en stærk
weekendturnering i Chesshouse), Førsteholdet (oprykning), John Mortensen (nr. 2 ved seniorDM
+65) og Poul Rewitz (vandt seniorDM +50 for anden gang i træk, – og endda med 7/7p).
Efter afstemning og optælling kunne årets spillere kåres: Poul Rewitz og Martin Matthiesen, med
hver 11 stemmer. De modtog en øl og applaus.
8 Valg til bestyrelse: Efter kortere betænkningstid i salen, meldte Karsten Pedersen og Martin
Matthiesen sig klar til at træde ind i bestyrelsen. De blev øjeblikkeligt valgt med applaus.
Suppleanter blev John Mortensen og Christian Korsgård.
9 Valg til andre tillidshverv: Revisor Allan Bangsbro. Revisorsuppleant: Niels Olesen.
Turneringskomité, 3 medlemmer: Thomas Vestergård, John Mortensen og Niels Olesen
10 Evt: Thomas Vestergård påpegede, med et glimt i øjet, at bestyrelsen kun havde brugt 300 kr
på forplejning i foregående sæson, hvilket var alt for lidt – det må kunne gøres bedre.
Generalforsamling sluttede traditionen tro med et trefoldigt hurra for SK1968.
Efter generalforsamlingen konstituerede den ny bestyrelse sig således:
Formand: Poul Rewitz
Næstformand: Steffen Cordes
Kasserer: Kim Hansen
Turneringsleder: Martin Matthiesen
Holdskak: Thomas Vestergård
Webmaster: Karsten Pedersen
Sekretær: Andreas Kastberg

Generalforsamling SK1968, 28/5-2018, Studenternes Hus, 19.00.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassererens beretning
4 Klubturnering
5 Jubilæum
6 Indkomne forslag
7 Fastsættelse af kontingent
8 Vin- og scoringspræmier
9 Valg af bestyrelse
10 Valg af øvrige tillidshverv
11 Eventuelt
1 Valg af dirigent
Opgaven tilfaldt, traditionen tro, John Mortensen, der kunne konstatere at generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt – og desuden beslutningsdygtig med 20 fremmødte (incl bestyrelsen) og 2
fuldmagter.
2 Formandens beretning
Ved Poul Rewitz. Beretningen, modtaget med applaus:
— Klubben —
Vi er for tiden 96 medlemmer, nogenlunde det samme antal som for et år siden. Hvilket er et meget
tilfredsstillende antal. Vi er ikke længere Danmarks største klub, men det skyldes at Øbro har haft
medlemsfremgang det forløbne år.
Et problem for mange klubber med færre medlemmer er at det ofte ikke er nogen til at tage sig af
nye medlemmer. Vi er tilstrækkelig mange til at have gang i klubturneringen, samtidig med at
nogen spiller lyn og tager sig af nye der måske kunne være interesseret i at blive medlem.
Klubben er kendt for at være meget homogen styrkemæssigt, så det kan være vanskelig at klare
sig for nye medlemmer. Men det ser ud til, at der begyndt at komme lidt større brede i bunden, en
udvikling der forhåbentligt fortsætter, så vi kan holde på de lavtratede medlemmer – det er trods alt
rart en gang i mellem at spille mod en på ens egen styrke. Glædeligt er det også at vi har haft
tilgang af udenlandske studerende.
I toppen har vi fået tilgang af Igor Teplyi, hvilket forhåbentligt vil gavne vores skakligahold, hvor vi
på de øverste brætter ofte har haft det svært. Han lagde ud med at holde et meget lærerigt
foredrag i klubben om gode råd til forbedring i skak. Tidligere havde Pelle Bank holdt et meget
inspirerende foredrag om Trompowsky.
— Arrangementer —
I det forløbne år har vi deltaget i flere arrangementer. AUS idrætsdag/fredagsbar, bevægelsesdag,
medarrangør af ÅM.
Vores egen SK68 cup valgte vi at aflyse i år pga. for få tilmeldte. Det kan skyldes at den lå i en
periode med megen skak, måske kan vi finde et bedre tidspunkt til næste år.
Lige nu arbejder de forskellige jubilæumsudvalg med planerne for klubbens 50 års jubilæum der
afholdes i efteråret. Men mere om dette under et særskilt punkt på dagsordenen omhandlende
jubilæet.
— Resultater —
Stort aktivitetsniveau, her er nogle udvalgte resultater:
Holdskak:
I DSUs holdturneringen deltog vi lige som sidste år med 5 hold.
1. holdet undgik nedrykning i sidste runde fra Xtracon-ligaen og Pelle Bank scorede en IM-norm
2. holdet rykkede op til 1. division
3. holdet blev i 2. division
4. holdet rykkede op til mesterrækken med to topscorer, Emil Thøgersen og Mads Kjeldsen
5. holdet, som spillede i A-rækken sammen med 4. holdet tog en placering midt i gruppen
50+ hold 3. plads ved Pokalturneringen
Kvalifikation ved 6. HKs pokalstævne til Pokalturneringen for både 2. holdet (foran 1. holdet) i
Eliterækken og for vores bredderækkehold
I alt 5 hold fra SK68 deltog i finalestævnet i Svendborg
Deltagelse i 50+ EM i Novi Sad med 5 mand, hvor vi klarede os hæderligt.
Individuelle resultater:
Bustur arrangeret af Chess House til en stærk besat åben turnering i Bad Zwischenahn. 8 fra SK68
deltog: Klaus Berg blev bedste dansker med en samlet 9. plads, pæn ratingfremgang til Joen
Lesner og Kasper Skaarup
DM i påsken 5 deltog fra SK68.
Landsholdsklassen delt 7. plads til Poul Rewitz.
Kandi.klassen Kasper Skaarup endte på 4 point og med pæn ratingfremgang.
ÅM hvor Martin Matthiesen fik 6. plads i GM-gruppen, hvilket var flot kommet igen efter en dårlig
start. I alt 10 deltog fra klubben.
Horsens Lang 1. plads til Poul Rewitz. I alt deltog 13 fra SK68.
Klubbens turneringer:
Sommer Grand Prix 1. Pelle Bank
Klubturneringen 32 deltog 1. Karsten Nymann Pedersen 2. Søren Holst Nielsen 3. Nina Høiberg
Fløturneringen 31 deltog 1. Poul Rewitz 2. Steffen Cordes
Udendørsmesterskab 1. Martin Matthiesen
Lynmesterskabet Klaus Berg vandt finalen over Pelle Bank
— Bestyrelsen —
Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Stemningen på vores møder er god og
der bliver lyttet til argumenter, i stedet for hvem der siger hvad. Det er ikke altid vi får lavet
opgaverne i god tid, men vi er gode til at støtte hinanden, når der er noget presserende.
Desværre har Thomas Vestergaard ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen på grund af travlhed
blandt andet med arbejdet som nyhedsredaktør på DSUs hjemmeside. Jeg håber, at vi stadig kan
have et vist samarbejde, uden at det skal tage for meget af hans tid.
Jeg håber også, at vi får valgt en ny til bestyrelsen i aften. På generalforsamlingen sidste år vedtog
vi at bestyrelsesmedlemmer kun skal betale halv kontingent. Håbet er, at det kan være
medvirkende til at få nogen til at stille op til valget.
3 Kassererens beretning
Kim uddelte regnskabet og gennemgik det herefter.
-kontingent indtægter er lidt lavere i år. Det er ikke umiddelbart er gennemskueligt hvorfor. Det
skyldes muligvis konteringsdatoen for indbetalingerne. Alarmerende er det ikke, vi har løbende
tilgang af medlemmer.
-udgifter til holdskakkørsel er lavere i år. Det skyldes, at klubben havde to hold i 2. division, som
har flere lokale hold end 1. division.
-Kim efterspurgte forsamlingens holdning til om klubben bør nedlægge investeringskontoen. Det
giver intet afkast (til dels pga gebyrer). Ingen havde dog noget at byde ind med.
-overordnet har klubben sund økonomi med en pæn egenkapital.
Godkendt med applaus.
4 Klubturnering
Uddeling af præmier til årets vindere:
Gruppe 4: 1. Robert Pavia 2. Sune Bang
Gruppe 3: 1.-2. Lasse Herskind og Sigurd Sørensen
Gruppe 2: 1.-2. Gert Medom og Valdemar Mandrup
Gruppe 1: 1. Karsten Pedersen 2. Søren Holst
Lasse, Gert, Søren og klubmester Karsten var til stede og modtog klapsalver.
5 Jubilæum
Vedr kåring af bedste parti:
Peter Grønborg (“bedste parti-udvalget”) kunne fortælle, at GM Peter Heine Nielsen er hyret til at
bedømme indsendte partier og kommentere “det bedste parti spillet af en spiller fra SK1968,
mens vedkommende var medlem af klubben”. Det kommenterede parti vises til jubilæumsfesten.
Vedr jubilæumsturnering:
Thomas Vestergård kunne fortælle, at turneringsudvalget planlægger en weekendturnering i
efteråret. Formen er “svensk model” dvs 4 runder hurtigskak fredag aften og herefter 4 alm partier
fordelt over lørdag/søndag. Datoer og yderligere info følger. Præmiesummer vil sandsynligvis være
forhøjede, i håb om at lokke lidt stærkere spillere til brættet.
Vedr selve festdagen:
Peter Grønborg, festudvalget: Festen afholdes i private rummelige festlokaler hos klubbens
formand Poul Rewitz. Vilkårene for afholdelse i Studenternes Hus har været undersøgt, men det er
ikke attraktivt, da vi ikke er blevet tilbudt nogen form for rabat selv om vi har været tilknyttet huset
i 50 år. Ud over madbestilling og drikkevarer til Studenterhusets priser, skal vi påregne lokaleleje
og løn til portner. Alt i alt en betragtelig udgift pr deltager. Vi kan derfor holde en billigere og bedre
fest privat.
Poul Rewitz fortalte lidt mere om lokalerne (der er gratis) og kom lidt ind på dagens program, der
starter med velkomstdrink kl 13.00, fulgt af diverse former for skak, kaffe og festmiddag om
aftenen. Datoen for jubilæum er 3/11 og invitationer sendes ud snarest, formentlig inden
sommerferien.
6 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
7 Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen har ingen ændringsforslag til kontingent. Ingen bemærkninger fra salen, kontingentet
er uændret.
8 Vin- og scoringspræmier
Der uddelt vin (en flaske pr. “post”) til:
Thomas Vestergård (afgående bestyrelsesmedlem)
Lars Hansen (juniorleder samt holdleder 1. og 5. holdet)
Steffen Cordes (holdleder 3. holdet)
Emil Thøgersen (holdleder 4. holdet)
Torben Steffensen (holdleder 2. holdet)
Pelle Bank (vinder Sommer GP)
Martin Matthiesen (vinder af Superturneringen og Udendørsmesterskabet)
Klaus Berg (vinder lynmesterskab)
Poul Rewitz (vinder Fløturneringen)
Karsten Pedersen (vinder Klubmesterskabet)
Mads Kjeldsen (7/7 score i A-rækken)
Emil Thøgersen (7/7 score i A-rækken)
Herefter foreslag til årets 2 scoringspræmier. Flg spillere blev foreslået:
Karsten Pedersen (klubmester)
Emil Thøgersen (7/7 i holdskak)
Mads Kjeldsen (7/7 i holdskak)
Pelle Bank (scorede IM-norm i skakligaen)
Poul Rewitz (vandt Horsens Lang foran flere favoritter, deltog i DM-klassen)
2. holdet (for oprykning til 1. divsion med stort forspring)
Kasper Skaarup (for god sæson og ratinggevinst på ca 250)
Herefter skriftlig afstemning, indsamlet i pokal og dernæst en kort pause under stemmetælling.
Scoringspræmier tilfaldt Poul Rewitz og Pelle Bank.
9 Valg til bestyrelse
Følgende er ikke på valg: Daniel Aastrup, Steffen Cordes, Emil Thøgersen og Kim Hansen.
Følgende er på valg: Poul Rewitz, Andreas Kastberg, Thomas Vestergård. Thomas ønsker ikke
genvalg. Der skal således findes mindst ét nyt medlem til bestyrelsen.
Lasse Herskind indvilgede i at træde ind i bestyrelsen. Han blev straks valgt med applaus og uden
modkandidater. Øvrige der modtager genvalg, fortsætter.
Suppleanter til bestyrelsen:
Pelle Bank (valgt in absentia)
John Mortensen (genvalg)
På et kort møde efter generalforsamlingen, konstituerede den ny bestyrelse sig således:
Formand: Poul Rewitz
Næstformand: Daniel Aastrup
Kasserer: Kim Hansen
Sekretær: Andreas Kastberg
Webmaster: Steffen Cordes
Holdskak: Emil Thøgersen
Turneringsleder: Lasse Herskind
10 Øvrige tillidshverv:
Revisor: Allan Bangsbro (genvalg in absentia)
Revisorsuppleant: Christian Korsgård meldte sig klar
Turneringskomité: Søren Holst, Thomas Vestergård, John Mortensen (alle genvalg)
11 Evt.
Thomas Vestergård: Klubben har lagt billet ind på en gymnastiksal som AUS har fået stillet til
rådighed ved det tidl. Peter Sabroe Seminariet. Vi afventer svar. Lokalerne kan evt. anvendes i
forbindelse med søndagskampe i holdturneringen osv.
Daniel Aastrup: Der skal bruges frivillige til “Danmarks største fredagsbar” 21./22. September, hhv
afvikling fredag og oprydning lørdag. Deltagelse på mindst 5 personer til oprydning er en
kontraktmæssig forudsætning for at modtage den årlige økonomiske støtte fra AUS.
Til oprydning meldte flg sig interesseret: Lukas Herskind, Lars Hansen (incl Pelle Bank), Morten
Lyck, Daniel Aastrup, PE Flarup.
Fredagen er traditionelt ikke et problem at skaffe folk til.
Nærmere info om arrangementet følger.
Dirigenten kunne klokken 20.30 konstatere, at der ikke var flere der ønskede at komme til orde, og
kunne derfor lukke generalforsamlingen i god ro og orden.
Traditionen tro afsluttedes med et trefoldigt hurra SK1968.

Generalforsamling SK1968 Studenternes Hus 22.5.2017 19.00

Til stede fra bestyrelsen: Daniel Aastrup, Kim Hansen, Poul Rewitz, Thomas Vestergård, Steffen Cordes og Andreas Kastberg. Antal fremmødte, bestyrelsen inklusiv: 15.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning:
  Velkommen til årets generalforsamling i 68.Vi er Danmarks største klub. Vi har en lang historie. Til næste år har vi præget Aarhusiansk og dansk skak i 50 år. Det skal fejres så det giver genlyd!Tror at vores beliggenhed er afgørende for vores størrelse, men det er langt fra alt. Enkelpersoner – ingen nævnt, ingen glemt -har gjort det åbent og nemt at blive medlem uanset alder, styrke og rating.Vi tager alle ind guider og byder velkommen. Det tror jeg er klubbens egentlige styrke.
  Bestyrelsen.

  Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: Steffen Cordes blev formand. Poul Rewitz blev næstformand, Kim Hansen fortsatte som kasser, Daniel Falhof Aastrup påtog sig holdskakposten, Thomas Vestergaard blev Webmaster og Andreas Kastberg blev sekretær. Det lykkedes desværre ikke at få besat den sidste post i bestyrelse, nemlig posten som turneringsleder, hvilket gav forskellige problemer i den forgangne sæson. Mangel på kontinuitet omkring klubbens turneringer kan problemet vist kortest beskrives som.
  Året der gik.
  Fløturneringen i efteråret havde 39 deltagere. Da det ikke lykkedes på sidste generalforsamling at få valgt en komplet bestyrelse indvilgede John Mortensen i at bestride rollen som TL for turneringen. 2 gange Søren, nemlig Holst og Sørensen kom ind på en delt 1. plads med 6 point og på korrektion blev Sørensen kåret som vinder.
  I klubturneringen i foråret påtog Daniel sig hvervet som TL og i betragtning af at det var hans debut som TL klarede han opgaven fint. Klubmester i helt suveræn stil blev Søren Holst med den næsten perfekte score på 6½ af 7 mulige point. 35 deltog i turneringen. På trods af at vores klubmesterskab er en åben turnering deltog kun 3 spillere fra andre klubber, nemlig 2 fra Aros og en fra Nordre. Måske vi til næste år skal blive lidt bedre til at reklamere for turneringen overfor de øvrige klubber i byen.
  Holdturneringen.
  Belært af forrige års lidt negative erfaringer med for mange tilmeldte hold havde vi i år ”kun” 5 hold med i DSU´s holdturneringer.

  Efter sidste sæsons oprykning havde vi igen vores 1. hold i ExtraCon Skakligaen. Her klarede holdet sig relativt pænt og endte på en 7 plads med 34½ brætpoint og 7 matchpoint. Danmarksmesterskabet gik til det professionelle hold Phillidor fra Charlottenlund.Vores 2. hold var også et oprykker hold og spillede i 1. division. Desværre var holdet ikke lige så stærkt som det hold der rykkede op året før og endte derfor på en 7 og nedrykningsplads.Vores 3. hold var ligeledes et oprykker hold. Fra Mesterrækken til 2 division. På trods af at holdet havde den klart laveste gennemsnitsrating af alle hold i rækken klarede det sig overraskende godt og endte på en flot 4 plads.

  1. holdet spillede i mesterrækken og havde ligesom 3 holdet den laveste gennemsnitsrating i rækken. Her gik det så også efter Dr. Elo´s logik og holdet sluttede på 7 pladsen og må en tur ned i A-rækken.

  Nedrykning blev det også til for 5. holdet som var et rent junior/drenge hold. Holdet spillede i A-rækken og jeg er sikker på at de unge mennesker har høstet nogle værdifulde erfaringer og kommer stærkt igen i de kommende år.

  Til næste sæson har vi en udfordring da der nu er så mange divisionshold som har hjemmebane i Chesshouse at den turneringsansvarlige for divisionsturneringen har meddelt klubberne at de enten skal finde en alternativ hjemmebane, eller acceptere et større antal udekampe. Der er simpelthen ikke plads nok i Chesshouse.

  Nu vi er ved holdskakken, så skal det da også nævnes at klubben havde et 4 mands seniorhold med til WM i seniorskak i Dresden. Holdet der stillede i 50+ rækken var i den særdeles stærkt besatte turnering seedet som nr. 41, men gjorde det relativt godt og sluttede 10 pladser bedre end seedningen.
  I øvrigt deltager det samme hold til EM i Novi Sad Serbien om en god månedstid.

  Arrangementer.
  Udover det traditionelle Fløforedrag som Poul Rewitz holdt, har vi haft et foredrag af Klaus Berg og vi har haft den regerende danmarksmester Mads Andersen til at spille simultan i klubben. Klubben har også igen i år været medarrangør af Aarhusmesterskabet som blev spillet på Rosenvangsskolen med 60 deltagere. Aarhusmester blev et tidligere og sikkert også kommende medlem af klubben Jesper Mørch Lauridsen. Derudover har vi afholdt SK68 cup. En hurtigturnering som blev spillet i Chesshouse her i foråret med 21 deltagere. Bedste 68ér blev overraskende Kasper Skaarup. Han fik en flot 4 plads foran mange stærke mesterspillere.

  Individuelle resultater
  Klubben har fået en rigtig danmarksmester idet Jens Ramsdal blev bedst placerede junior ved DM i påsken og derfor kåret til junior danmarksmester. Derudover har klubben fået en ny landsholdsklassespiller, nemlig Poul Rewitz som imponerede ved at vinde kandidatklassen ved samme DM. Flot indsats af begge!
  Som vanligt tog Martin Matthiesen et pænt antal turneringssejre. Udendørsmester, vinder af Introturneringen og lynmester.

  Bestyrelsesarbejdet
  Vi har haft et godt og frugtbart samarbejde i bestyrelsen, men vi har været handicappet af at vi har været en for lidt. Vi har manglet en turneringsleder. Derfor håber vi meget at vi senere i aften kan få valgt en komplet bestyrelse med suppleanter.

  Det kommende år kommer udover de sædvanlige aktiviteter også til at rumme et arrangement som skal markere klubbens 50 år jubilæum. Vi har endnu ikke lagt os fast på formen, men fejres skal det på en eller anden måde. Ideer hertil er velkomne. Vi søger medlemmer til en egentlig jubilæumskomite.

  Forslag
  Bestyrelsen stiller i aften 2 forslag som begge handler om kontingentændringer. Kontingentændring for børn og juniorer og kontingentændring for bestyrelsesmedlemmer. De stilles og begrundes under dagsordenens punkt 5 indkomne forslag.

  Afslutningsvis vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og tak i øvrigt for et godt år i klubben.

 3. Kassererens beretning
 4. Klubturnering
 5. Indkomne forslag

Her fremsætter bestyrelsen to forslag; Det første vedrører kontingentændring for børn og juniorer, det andet kontingentændring for bestyrelsesmedlemmer.

 1. Kontingentfastsættelse
 2. Scoringspræmier
 3. Valg til bestyrelse

Tre eller fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Daniel Aastrup, Kim Hansen og Steffen Cordes er på valg.

 1. Valg til andre tillidshverv

Revisor og revisorsuppleant. Tre medlemmer til turneringskomite

 1. Eventuelt – herunder uddeling af vin.

Referat:
Generalforsamlingen startede med en god halv times forsinkelse pga vigende fremmøde. Vi manglede 5 medlemmer for at opfylde vedtægternes krav på 20% fremmøde i forhold til forsamlingens beslutningsdygtighed. Dette blev løst ad hoc med hasteindkaldte elektroniske fuldmagter.

 1. John Mortensen valgtes til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet – og nu også beslutningsdygtig.
 1. Formandens beretning ved Steffen Cordes. Godkendt med applaus.
 1. Kim Hansen omdelte årets regnskab til gennemsyn og gennemgik de enkelte punkter. Godkendt med applaus.
  En enkelt forespørgsel fra salen, hvorvidt der kan spares penge ved kun at leje et enkelt lokale efter behov. Kim: Vi betaler tilsyneladende samme pris, uanset om vi har et eller to lokaler.
 1. Klubturnering.
  Præmieuddeling til (de få) præmietagere der var til stede på aftenen; Daniel Aastrup (vinder gruppe 4), Kim Hansen (nr. 2 gruppe 2), Andreas Kastberg (nr. 2 gruppe 1) og vinder af gruppe 1 og dermed klubmester: Søren Holst Nielsen.
 1. Indkomne forslag – fra bestyrelsen vedr. kontingentændringer
 2. a) børn/juniorer: Disse følger i praksis kontingentændringer fra DSUs side. Kasseren ønsker, at justeringer kan foregå ad hoc i løbet af året, uden at det først skal godkendes af generalforsamlingen i slutningen af sæsonen.
 3. b) det foreslås, at bestyrelsesmedlemmer fremover bliver delvis kontingentfrie – dvs fortsat betaler til DSU, men går fri i forhold til klubdelen. I praksis drejer det sig om ca halvdelen af det samlede kontingent. Forslaget er tænkt som en blanding af cadeau og gulerod, hvis man påtænker at gøre lidt ekstra for klubben ved at tage en bestyrelsespost. Forslaget har sin inspiration fra lignende foreninger, hvor en sådan praksis er gængs.
 1. Der stemmes om de 2 indkomne forslag vedr. kontingent.
 2. a) vedr. børn/juniorer: Dette vedtages enstemmigt ved håndsoprækning.
 3. b) vedr. delvis kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmer. Dette afføder en kort debat fra salen, der munder ud i at et der fremsættes et ændringsforslag på kontingentnedsættelse 50% af klubdelen for bestyrelsesmedlemmer. Der stemmes om det mest vidtgående forslag først, dvs bestyrelsens oprindelige forslag om delvis kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmer. Dette vedtages ved håndsoprækning 8 for og 1 imod. Bestyrelsen er stemmeneutral ved dette punkt.

Øvrigt kontingent uændret.

 1. Scoringspræmier. Forslag fra salen (og bestyrelsen) på årets 2 markante præstationer. Følgende kom i spil:

Poul Rewitz – stærk holdsæson og vinder af kandidatklassen ved DM og dermed berettiget til landsholdsklassen næste år

Jens Ramsdal – bedst placerede junior i kandidatklassen – og dermed årets juniordanmarksmester

Søren Holst Nielsen – klubmester

Pelle Bank – stærk holdsæson

Martin Matthiesen – generelt stærk sæson

 1. holdet – bundseedet i 2. division, men klarede sig over forventning og endte i øverste halvdel af gruppen

Herefter skred man til afstemning, efter seddel-i-hat princippet. Forsamlingens valg blev:
1. Poul Rewitz  2. Jens Ramsdal

 1. Bestyrelsesvalg.
  Et hurtigt overstået punkt, da der ikke var modkandidater i spil. Thomas Vestergård ville i princippet gerne udtræde af bestyrelsen pga for mange opgaver andet steds, men var villig til at fortsætte hvis der ikke meldte sig nogen. På forhånd havde Emil Thøgersen givet tilsagn til at træde ind i bestyrelsen som det 7. medlem vi har manglet i denne sæson.

Og således blev det; den siddende bestyrelse genvalgt og Emil Thøgersen indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem.
Suppleanter til bestyrelsen blev Pelle Bank og John Mortensen, ligeledes uden modkandidater.

 1. Andre tillidshverv:
  Revisor og revisorsuppleant genvalgtes in absentia; henholdsvis Allan Bangsbro og Niels Olesen.

Turneringskomiteen ligeledes genvalgt; John Mortensen, Søren Sørensen og Bjarne Lysgaard-Egeberg.

 1. Evt.
 2. a) Der efterlyses frivillige til ”Danmarks største fredagsbar” aka Idrætsdag på Uni, 15/9 og efterfølgende mindst 5 til oprydning 16/9. Til en start meldte Pelle Bank sig og tilmeldte samtidig Lars Hansen. Til oprydning meldte Morten Lyck sig.
 1. b) Uddeling af årets vingaver, ihvertfald til de fremmødte der kom i betragtning til vin. Det drejer sig om holdledere, juniorleder, vinder af intro-, udendørs-, Flø, klub-, samt lynmesterskab. Desuden bedste 68er i SK1968cup.

Årets vinslugere blev Martin Matthiesen, der tog sig af introturneringen, udendørsmesterskabet og lynmesterskabet. Samt, men dog ikke til stede, Lars Hansen for 2 holdlederposter samt juniorarbejdet. 

 1. c) Opfordring fra salen om at undgå ”døde mandage” dvs mandage hvor der ikke er faste arrangementer i kalenderen og derfor vigende fremmøde. Generelt, men især i forbindelse med idrætsdagen 15/9: Hvis vi gør en indsats for at skaffe medlemmer på idrætsdagen, skal vi have en slagkraftig aktivitet på programmet førstkommende klubaften så evt. nytilkomne oplever en aktiv klub som de har lyst til at blive en del af.

Der er forslag fra salen om ratede lynturneringer i klubben. Kort sagt, mere aktivitet i klubben så vi vænner os til at der ”altid” sker noget i klubben som vi har lyst til at møde op til.

 1. d) Klubbens 50-års-jubilæum nærmer sig hastigt. Bestyrelsen efterlyser gode ideer til aktiviteter i 2018. Herunder om deltagelse i en tænketank i forhold til jubilæumsåret. Pelle Bank meldte sig. Bestyrelsen er naturligvis også involveret.

Ideer fra salen:

 • kåring af ”bedste parti en 68er har spillet” med indlevering af partier og bedømmelse af disse.
 • skakturnering med efterfølgende spisning hvor tidligere medlemmer indbydes.
 • en let reception med pindemadder og skakturnering
 1. e) Pelle Bank efterlyste faste rammer for lynskakken hen over sommeren. Det bør annonceres og ikke mindst planlægges, så man kan være sikker på at der faktisk ER lynskak hver mandag. Så skulle der nok være basis for at folk kommer.
 1. f) Forslag fra salen om SK1968 evt. kan deltage i ”brætspilsfestival” i Åbyhøj næste år, med synliggørelse af klubben som formål.
 1. g) Vedr. trængsel i Chesshouse i forbindelse med hjemmekampe i næste års divisionsturnering. Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse om man skal arbejde (via DSU) for flere udekampe, eller prioritere hjemmekampe – også hvis der kan blive tale om lokaleleje andet steds. Forsamlingens holdning går i retning af at prioritere hjemmekampe.

Mødet afsluttedes traditionen tro med et trefoldigt

SK1968 længe leve! 

 

 

 

 


GF 30/05/16 i SK1968

 1. Valgt af dirigent

John Mortensen

 1. Formandens beretning.

Jeg vil gennemgå året der er gået, nævne nogle resultater, tale lidt om bestyrelsens arbejde og om hvordan vi kan hjælpes ad med at gøre det nemmere.

Men først en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Kim, du har på rekordtid fået styr på en ny post med mange nye opgaver du ikke kendte til før. Du har også forsøgt at optimere, hvor du kunne, og været en rigtig god støtte for mig.

Daniel, du har ydet et stort stykke arbejde med at koordinere vores 7 hold. Som ny mand i bestyrelsen formåede du også at holde hovedet koldt til trods for at vi fik slået et lidt større brød op, end vi kunne bage. Det var svært at finde spillere til alle holdene i år, men du gjorde virkelig, hvad du kunne.

Bjarne, du har som altid været god til at dele ud af dine erfaringer. Du har stået for flere turneringer i løbet af året, og trods sygdom været villig til at gøre, hvad du kunne.

Martin, du har haft ansvar for både idrætsdagen, julefrokosten og SK Cup, samt løbende taget småopgaver og deltaget aktivt ved vores møder. Du nytænkte julefrokosten, og det blev en stor succes.

Steffen, du har på egen hånd lavet vores nye hjemmeside. Den er flot, overskuelig, nemmere at bruge end den gamle og optimeret til mobilbrug. Den lever altså op til alt det, vi havde brug for.

Anders, du har deltaget aktivt i bestyrelsesmøder og skrevet vores referater. Desuden har du udover dine opgaver som sekretær, stået for at tage imod afbud til årets klubturnering.

Desuden vil jeg godt takke Martin Matthiesen, som fungerede som turneringsleder i FLØ-turneringen, da Bjarne blev syg, og ligeledes i klubturneringen.

Til sidst vil jeg godt give en stor tak til Lars Hansen. Som junioransvarlig gør du et stort stykke arbejde på den front, du kommer næsten altid i klubben, hjælper til og spreder god energi. Du er sammen med andre i gang med at søge om penge til klubben, så vi kan få vores egne lokaler. Og så skal du have en personlig tak for de utallige lange samtaler vi har haft over det sidste år, når tingene har brændt på. Du har været med til at holde mit humør oppe og hjulpet med at finde løsninger på de udfordringer, vi har mødt.

Året der gik – resultater

Årets FLØ turnering havde et rekordhøjt deltagerantal på maksimalt 66 spillere. Der deltog mange nye spillere, hvilket gav os lidt vanskeligheder. Vi var ikke vant til at have spillere der var ubekendt med regler om rørt og sluppet brik, samt ro under partiet. Under turneringen blev vores turneringsleder syg, og vi måtte finde en ny. Martin Matthiesen sprang til og efter noget postyr, fik styr på det.

Martin vandt også turneringen, og man fristes næsten til at sige, som han plejer.

I klubturneringen var Martin igen turneringsleder denne gang hjulpet af sekretær Anders som tog imod afbud. Vi kom op på 40 deltagere med spillere både fra og uden for klubben. Vinderen blev en SK’er med 3 gevinster og ingen tab. Tillykke til Søren Sørensen.

Igen i år havde vi 7 hold til holdskak og man må sige at især vores tophold klarede det rigtig godt.

 1. holdet vandt deres gruppe i 1. division helt suverænt. De kunne ikke hentes i sidste runde om de så havde tabt 8-0. Vi har derfor et hold i Skak-ligaen til næste år.
 2. holdet vandt deres gruppe i 2. division og sikrede sig dermed en plads i 1. division til næste år.

Lige godt gik det vores 3. hold som vandt Mester-rækken og rykker op i 2. division.

 1. holdet fik mere modstand og endte på en 7. plads i Mesterrækken.

I A-rækken endte 5. holdet på en 4. plads og 6. holdet en 8. plads, mens 7. holdet scorede sig en 2. plads i B-rækken.

Næste år kommer vi derfor ikke til at have nogle hold i Mesterrækken. Til gengæld får vi 3 hold i A-rækken, så der må vi må dominere.

På det administrative plan tager vi lektie med fra holdskakken i år. Vi fik nemlig tilmeldt en del af de nye medlemmer i sommers. Det pumpede antallet af holdspillere lidt kunstigt i vejret. Især da flere af de nye medlemmer mistede interessen for at spille. Det gjorde arbejdet med at finde spillere lidt svært, og vores holdledere og holdskakmand måtte kæmpe for at finde spillere på 5-7. holdet. På plus side, kan man sige at vi virkelig fik aktiveret vores reserver. Jeg har hørt at nogle af reserverne spillede flere kampe end de faste spillere.

For at sikre at det ikke sker næste år, regner vi derfor med at have lidt færre hold. Vi vil også være mere påpasselige med at tilmelde helt nye spillere til holdene, før vi er sikre på at de vil deltage en hel sæson.

Arrangementer

I efteråret afholdt vi traditionen tro FLØ-foredrag. I år fik Jens Ramsdahl lov til at debutere som foredragsholder med nogle af sine partier fra Politikken Cup. Jens havde nogle spændende partier med, og gjorde det rigtig godt.

Igen i år har Klaus Berg afholdt undervisning i foråret. Denne gang med flere deltagere end sidste år og Klaus formår at imponere hver gang.

Til næste år, har vi tænkt os at have flere aftenener hvor Klaus kan undervise. Blandt andet med det formål, har vi vedtaget at leje klubbens lokaler i januar måned, hvor vi før har siddet i baren. Det er blevet påpeget at det ikke er det bedste omgivelser at spille skak i, og det er bestyrelsen enige i. Vi håber hermed at få flere frie klubaftener, hvor vi kan afholde f.eks. undervisning.

SK1968 var desuden med som arrangør ved Aarhus Mesterskabet i skak, som i år fik en upgrade. Vi fandt større, flottere lokaler og tiltrak flere deltagere. Mesterskabet blev afholdt sideløbende med Chess House GM-turnering, så det der var masser af skak at se på.

Vi håber, at Aarhus Mesterskabet næste år, bliver endnu større og bedre.

Hjemmesiden

I foråret fik klubben ny hjemme. Der skal rettes stor tak til Steffen Cordes, som på egen hånd har lavet hjemmesiden. Den er lavet et i overskueligt og flot format. Den er brugervenlig, mobilvenlig og kan let tilpasses og udvides med flere moduler, hvis der er behov for det.

Vi håber, i klubben medlemmer vil være med til at gøre det til en ikke bare flot hjemmeside, men også aktiv hjemmeside. Håbet er, at vi igen kan have tradition for at der kommer en masse skak på siden. Det kan være egne eller andres spændende partier, referater fra holdskakken, opgaver og lign. Til sommer sender vi et hold til senior VM i Dresden, og de har lovet at lave daglige updates med hvordan det går, så vi kan følge dem dernede.

Senere i aften, vil Steffen lave en introduktion til hjemmesiden, så vi alle ved hvordan den skal bruges.

SK er i år blevet medlem af Dansk Skoleskaks, Skakskole. Som medlem her får vores juniorer rabat på at deltage i turneringer og vi har derfor gjort det mere attraktivt at være junior i klubben, for et meget lille årligt kontingent.

 

Det var lidt om, hvad der er sket i år. Jeg vil godt understrege, at intet af det her sker af sig selv. Det kræver alt sammen at folk giver en hånd med. Ikke kun bestyrelsen, men også medlemmerne. Jeg er generelt glad for at folk gerne vil hjælpe til. Men det kræver tit ret meget overtalelse, og det er trættende. Det ville være dejligt, hvis folk gad melde sig, når bestyrelsen slår op at de mangler et par hænder. I stedet for at vi skal ringe rundt og få afslag på afslag inden vi finder en der kan.

I kan alle hjælpe med at gøre bestyrelsens arbejde lettere. For at understrege et par punkter, vil det gavne kassereren utrolig meget, hvis folk ville tilmelde sig betalingsservice. Jeg kan ikke huske hvor mange Kim har måtte ringe til, for at indkræve kontingent, men det var uhørt mange. Det synes jeg ikke man kan byde kasseren, som i forvejen har nok at se til. Derfor må jeg på det kraftigste opfordre dem, som ikke har gjort det, til at få det gjort.

Som formand har jeg modtaget urimeligt mange mails og telefon opkald omhandlende ting, som folk med en lille indsats, selv kunne finde ud af. Jeg forstår, at en del har været sværere i år, pga skiftende turneringsledere og ny hjemmeside. Men jeg vil bede tænke jer om en ekstra gang inden i ringer til formanden. Ikke fordi jeg har noget imod at hjælpe jer, men fordi man som formand har mange ting man skal. Det kan derfor ikke være rigtigt at man også skal hjælpe folk med et telefonnummer, modtage resultater og spørgsmål til turneringer, melde afbud ol.

Nu har vi en hjemmeside hvor informationen står. Hvis man ikke kan finde ud af at finde det der, kan man få hjælp til at finde det der, så man næste gang er selvhjulpen. Det letter også bestyrelsens arbejde betydeligt.

Som altid vil jeg nævne, at vi altid kan blive bedre til at komme i god tid på klubaftener, og hjælpe med at stille op og gøre klar. Er man nogle af de sidste bliver man også og hjælper med at rydde op. Hvis man har brugt glas eller købt andet i baren, afleverer man det tilbage og smider skraldet ud.

Med de ord vil jeg sige tak for i år og tak for jeres opbakning til mig som formand!

 1. Kasserens beretning

Indtægterne af kontingenter er steget en smule grundet flere medlemmer. Heraf er det kommunale tilskud ligeledes ændret. AUS-tilskuddet er faldet en anelse. Dette tilskud forventes fremover at blive mindre da vi nu modtager tilskud på baggrund af antal studerende medlemmer. Øvrige indtægt omfatter indskud af ikke-medlemmer der har betalt for at spille med i klubturneringen.
DSU-kontingenter er ligeledes steget grundet flere medlemmer. I år har udgifterne til præmier været større.
Resultatet er i år et overskud på omtrent 5.000 kr. I alt har klubbens investeringspapirer og formue for 124.000 kr. Antallet af medlemmer der er tilmeldt PBS er steget betragteligt.

 1. Kontingentsfastsættelse – bestyrelsen foreslår uændret

Da klubben ikke ser ud til at mange penge vedtages det at kontingentet ikke ændres.

 1. Klubturneringen

Følgende præmier skal uddeles:

(opskriv placeringer for forskellige basisgrupper)

Klubmester anno 2016: Søren T. Sørensen.

 1. Introduktion til brug af den nye hjemmeside, ved Steffen Cordes

Efter bestyrelsen ønske har Steffen Cordes lavet en ny hjemmesiden til SK1968. Bestyrelsen håber at hjemmesiden bliver aktivt – altså at klubbens medlemmer selv er med til at oploade relevant indhold.
Først bør man oprette en bruger. Oprettelse sker via forsiden. Med en bruger har alle klubbens medlemmer mulighed for at se samt selv at oploade materiale på siden, eksempelvis skakpartier. Af hjemmesiden fremgår en vejledning der angiver hvorledes man som medlem kan oploade eksempelvis diagrammer til hjemmesiden. Der er muligvis at gennemspille partierne online, at oploade fragmenter af partier samt at angive kommentarer til de viste partier. Flere at klubbens medlemmer tager til VM i Dresden – heraf vil komme daglige rapport inde på hjemmesiden.
Webmaster Steffen Cordes understreger at det er vigtigt at man angiver sin korrekte e-mailadresse når man opretter en bruger da et beskæftigelses-link vil blive sendt til netop denne mail. Koden til medlemslisten samt referater for bestyrelsesmøder er ’’skakmat1968’’. Denne kode kræves at for at kunne læse netop dette materiale på klubbens hjemmeside.

I starten af juni producerer Pelle Bank en lille reklamefilm om klubben og dens medlemmer der kan pryde forsiden af www.SK1968.dk. Såfremt man ikke ønsker at blive filmet i forbindelse med dette kan man henvende sig til Pelle Bank inden optagelserne.

 1. Indkomne forslag.
 • Ændring af kontingenttyper ved Kim Hansen

Information om de nuværende kontingenttyper fremgår af klubbens hjemmeside.

Der forslås af bestyrelsen:

 1. C-medlemskab udfases, så der ikke kan gives nye C-medlemskaber
  VEDTAGET med 20 stemmer for.
 2. B-medlemskab for børn og juniorer fjernes, så vi kun har et B-medlemskab til 200 kr pr halvår.

VEDTAGET med 22 stemmer for.

 1. Studentermedlemskab vedtages til 400 kr pr halvår

VEDTAGET med 22 stemmer for

 • Turneringslederposten bliver mere koordinerende ved Jacob Bjørnskov

Det forslås at splitte turneringslederposten op således at turneringsleder blot har ansvar for at finde andre turneringsledere. Han/hun behøver at ikke selv at være turneringsleder, men har blot ansvaret for at hver turneringer har en turneringsleder. Hermed bliver arbejdsopgaven på den enkelte mindre og flere af klubbens medlemmer for mulighed for at biddrage.

Turneringslederen får samtidigt ansvar for at sørge for at der på hver klubaften møder mindst et medlem op med en nøgle til skabet således der klubbens medlemmer altid har adgang til klubbens materialer.

Forslaget skal betragtes som en intention – dog er det ikke nødvendigvis noget der bør stemmes om. En vejledende afstemning viser at et klar flertal går ind for den nye opfattelse af posten som turneringsleder.

 1. Scoringspræmier

Afgående bestyrelsesmedlemmer samt vindere af turneringer og holdledere gennem året blev tildelt vin på generalforsamlingen.

 

Forslag til Årets spiller:

Søren T. Sørensen for klubmesterskabet.

Martin Matthiesen for en langrække resultater samt IM-norm.
1. Holdet for at spille suverænt

Uden afstemning udnævnes i år Søren Sørensen og Martin Matthiesen som årets spillere.

 1. Valg til bestyrelsen

Følgende poster skal besættes:
Formand:
Turneringsleder:
Sekretær:
Næstformand:

Suppleant: Poul Erik Flarup Christensen stiller sig til rådighed som suppleant – dog er han ikke i stand til at varetage arbejde via computere og lignende.

Såfremt bestyrelsesposterne ikke besættes skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. …

Lars Hansen: Man bør definere bestyrelses arbejdsopgaver klarere for at få disse poster til at virke mere overskuelige overfor klubbens medlemmer.

Torben: Kunne man forslå at bestyrelsen kun betaler halvt kontingent?
Formanden beslutter at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor det ene punkt på dagsordenen bliver valg til bestyrelsesposter.

Denne ekstraordinære generalforsamling skal jævnfør klubbens love holdes senest 14 dage efter første generalforsamling. Det vedtages at denne ekstraordinære generalforsamling afholde mandag d. 13/06.

 1. Valg til andre tillidshverv
 • Revisor og revisorsuppleanter

Allan Bangsborg modtager et genvalg til posten som revisor. Det antages at den nuværende revisorsuppleant modtager genvalg til posten.

 • 3 medlemmer til turneringskomite

Den nuværende turneringskomite modtager ligeledes genvalg.

 1. Eventuelt
 • Reklame for kamplederuddannelsen

Holdskak-mand Daniel Falhoff appellerer til klubbens medlemmer om at tage turneringsleder/kampleder uddannelsen. Uddannelsen er kort og klubben betaler for kurset. Kurset medstår af fire mails med tekst samt en lille test. Flere kampledere til fx holdskakkampe ville give mere fleksibilitet. Desuden ville det give flere af klubbens medlemmer til at bidrage SK1968.
Pelle Bank melder sig allerede nu til at tage uddannelse som kampleder.

Klubben har en liste over de medlemmer der pt har kamplederuddannelsen – dog blev denne listen sidst opdateret i 2013.
Kamplederuddannelse giver et indblik i overraskende skakregler og interessante detaljer.

 • Hvem har nøgle?

Pelle Bank, Martin Matthiesen, Lars Hansen samt hele bestyrelsen har pt nøgler til klubbens materialer.

Dog er der i øjeblikket problemer med skabet som materialerne opbevares i. Såfremt skabet tilhører klubben forslås det ganske enkelt at udskifte skabet. Desuden er der mulighed for at få AUS til at refundere skabet og derved spare klubben nogle penge. Bestyrelsen kontakter diverse af klubbens medlemmer således at vi kan få afklaret om skabet tilhører klubben.

 • Er der interesse for ’’Klubhæftet’’ i klubben

Klubhæftet giver mulighed for at tjene nogle penge til klubben. Desuden giver det klubbens medlemmer mulighed for yderligere at støtte klubben. Det vurderes at der ikke er stemning for at igangsætte et salg af klubhæfter internt i klubben.

 • Hvem kan være frivillige til Danmarks Største Fredagsbarn og Idrætsdag den 9.-10 september.

Deltagelse i Danmarks største fredagsbar er en forudsætning for AUS’s tilskud til klubben. Her vurderes det at især klubbens studerende medlemmer har gode muligheder for at deltage som frivillige da de har fri netop denne dag. Desuden skal klubben kunne stille med et par medlemmer til at deltage i oprydningen dagen efter. Såfremt klubben ikke kan finde medlemmer til disse arbejdsopgaver ryger klubbens tilskud fra AUS. Oprydning tager omtrent 5 timer. Belønningen for det frivillige arbejde er tilmed øl-billetter til fredagsbaren

Daniel Falhoff melder sig til at hjælpe begge dage.

Pelle melder sig til at hjælpe begge dage.
Troels melder sig til at hjælpen med oprydningen lørdag.

Torben Kryll melder sig til at hjælpe med oprydningen lørdag.

 • Poul-Erik: ’’En slags hilsen fra klubbens stiftere’’:
  Ebbe Pagh Schultz, Jørgen Bach Hansen og Jens Beck Andersen (et par af klubbens gamle stiftere) tilbyder at hjælpe med et eventuelt 50-års skrift.


Generalforsamling i Skakklubben af 1968 – 2015
1. Valg af dirigent
Steffen Cordes blev valgt til dirigenten.
Steffen kunne bekræfte at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at forsamlingen er beslutningsdygtige

2. Formandens beretning

Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Jeg kom ind som formand uden den store erfaring med bestyrelsesarbejde og har derfor støttet mig meget op af især Bjarne, Christian og vores tidligere formand Peter. Det er blevet til en del samtaler over telefonen og de har været gode til at hjælpe med deadlines og dele deres viden om hvordan vi gør tingene. Martin har været rigtig god til at tilbyde at stå for nogle projekter og Lasse er kommet rigtig hurtigt efter holdskak-posten og har påtaget sig mere end hvad der er forventet. Desuden har Mikkel holdt styr på referaterne og Karsten hjemmesiden.
Året startede lidt turbulent da hovedkredsens turneringsleder gik af og det viste sig at være svært at erstatte ham. Datoerne for holdskak lod vente på sig og folk var frustrede men vi nåede det da i tide.
Tradtionen tro startede året med introturneringen og generelt er de første måneder præget af megen aktivitet. Udendørsturneringen blev afholdt d 23 august med en 10-12 deltagere og blev vundet af Martin Matthiesen. Allerede den 12. september er vi på banen til Danmarks største fredagsbar og idrætsdag som afholdes af universitetet. Som medlem af AUS skal vi hvert år bidrage med frivillige der hjælper med at stille op og pakke sammen. Desuden har vi en stand sammen med de andre sportsklubber hvor folk kan komme og høre om klubben og spille lidt skak.
I festugen var vi også synlige nede i Mølleparken hvor vi spillede på flere festugegængere deltog.
Det er vigtigt at vi holder fast i disse for at vise os ud af til og så er det desuden sjovt. Vi håber at det næste år bliver lidt lettere at finde frivillige, for vi hygger os faktisk til arrangementerne.

Årets FLØ-turnering nåede op på 62 deltagere. Det højeste antal jeg kender til. Efter omkamp mellem Martin Matthiesen og Niels Bindzus kunne Martin kåres som vinder.

Årets FLØ-foredrag blev givet af Pelle som underviste i Næsehorns angreb. En ret simpel men effektiv åbning. Planen var at vi skulle følge op med en tema-turnering i åbningen men det fik vi beklageligvis ikke gennemført. Det skal selvfølgelig ikke ske igen.

Til januar havde vi GP efterfulgt af superturneringen og åbent hus. For 2. gang har vi afholdt OL-skak til åbent hus hvilket er en rigtig god måde at få de besøgende til at spille med på. Det var hyggeligt og resulterede også i at et par spillere melte sig ind.
Superturneringen blev vundet af Martin Matthiesen som må siges at have spillet skræmmende godt i år.

For første gang åbnede vi klubturneringen for andre klubber i et forsøg på at få endnu flere deltagere. Klubbens medlemmer kunne stadig deltage gratis mens andre spillere måtte betale indskud. Præmiepuljen blev også hævet en smule, men der var blot en lille håndfuld spillere der bed på. Morten Swayne Storgaard blev klubmester og et stort tillykke til ham.

Det er ikke længe siden der var pokalskak hvor SK satte sig på både 1. og 2.-pladsen i bredderækken. Vi er desuden forsvarende mestre for juniorer og har samlet et seniorhold der også deltage. På søndag har vi lejet en bus og tager samlet afsted til Svendborg. Jeg forudser at det bliver en rigtig god dag og forhåbentlig laver vi nogle gode resultater.

Hovedkredsens GP (østjysk GP) startede i år med 4 hurtigskakturneringer hvor SK afholdte en af dem. SK cup blev afholdt i marts men det laveste antal deltagere i GP’et, men vi nåede dog op på 20 i sidste øjeblik, så helt skidt er det ikke. Det er første gang vi afholder SK Cup på det tidspunkt så det er lidt sværere at trække folk til. Turneringen var den sidste i GP’et og SK endte med at par præmier blandt andet Jacob Kruger, Joshua Kehlet og Anton David.

Øvrige resultater: Året startede rigtig flot med at Pelle Bank vandt Horsens Lang weekend. En turnering med flere IM’ere og som SK nu har vundet to år i træk. Lad endelig det fortsætte.
I holdturneringen i hovedkredsen gik det rigtig godt i bunden. 7. holdet (vores rene juniorhold) fik en 4. plads og 6. holdet en 1. plads i B-rækken og sikrede dermed oprykning. Et rigtig flot resultat for et hold bestående af helt nye spillere.
I A-rækken fik 5. holdet en 3. plads men rykkede alligevel op hvilket betyder at vi stadig har 2 hold i mesterrækken. Her fik 4. holdet en 7. plads og vores 3. hold en 3. plads.

I divisionen og skakligaen mødte vi større modstand op både 2. og 1. holdte måtte desværre rykke ned fra henholdsvis 1. division og skakligaen. Vi regner dog stærkt med at begge hold vil rykke op igen til næste år, hvor vi også håber at Klaus Berg bidrage til flotte resultater.

Klaus har her i foråret undervist af 2 omgange. Niveauet var tænkt for spillere under 1600 men alle kunne lære af det. Det var både spændende og underholdende men vi kunne godt have håbet på flere deltagere. Undervisningen var pga vores stramme program placeret på aftener hvor folk også spillede udsatte kampe. Til næste år kan det være en idé at dedikerer rene klubaftener til undervisning, hvis der er stemning for det, så langt flere spillere kan få udbytte af Klaus og evt andres undervisning. Hvis der er nogen der går og brænder for det må i endelig råbe op. Der er rig mulighed for at lov til at undervise spillere på alle niveauer.

Jeg vil også gerne sige et par ord om frivillig indsats. Som jeg har forstået det har der været nogle ændringer i klubbens konstitution gennem de seneste år. Der er kommet mange nye spillere og nogle af de gamle kendinge har været mindre aktive. Jeg tænker især på at komme og hjælpe med det praktiske med at stille brikker op og rydde op når vi er færdige. Det har gjort at vi var lidt forsinket til nogle af holdkampene, da vi simpelthen ikke har nået at gøre klar. Jeg håber at vi kan lokke nogle flere til at komme et kvarter eller mere før til næste år, så det hele glider lettere. Det er ikke meget der kræves og man behøver ikke komme i god tid hver gang. Enhver frivillig indsat er værdsat og det er noget lettere når vi løfter i flok.

Lidt om fremtiden. Mads Boe har taget initiativ til et samarbejde mellem klubberne i Århus om at få en større turnering på benene. Den skal ligge i festugen og ved fælles indsats og et økonomisk bidrag håber vi på gennem nogle år at kunne trække en masse spillere til. Det er mærkeligt at en by som Århus ikke huser en større turnering som Politikken Cup og Horsens Lang weekend. Det vil vi gøre noget ved.
Desuden skal der være bedre samarbejde om Århus Mesterskabet så det ikke er de samme folk der skal arrangere det år efter år.

Som afslutning vil jeg knytte en kommentar til mit eget år som formand. Det har været både spændende og lærerigt og jeg håber på at kunne være lidt mere synligt til næste år, hvor jeg forhåbentligt har mere overskud. Jeg glæder mig til endnu et år og håber at i alle vil hjælpe til med at gøre det så godt for os som muligt.

Beretningen blev mødt med applaus

3. Forhandlingsprotokollen.
Bestyrelsen forslår vedtægtsændring, så dette punkt i fremtiden ikke skal være et punkt på generalforsamlingen.
Det blev sat til afstemning at der skal føres en forhandlingsprotokol, men at punktet skal slettes fra dagsordenen til generalforsamlingen.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

4. Kassererens beretning.
Christian Korsgaard fremlagde regnskabet, og der var ikke de store overraskelser, men der var et positivt resultat på 7.934 kr. Christian havde ikke lagt et budget for næste 2015/16, men regner med et uændret budget i forhold til 2014/15.
Der var ikke de store kommentarer til regnskabet, dog var OK benzinkortet oppe at vende, dog uden mere aktivitet.

Regnskabet blev godkendt

5. Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Enstemmigt vedtaget.

6. Klubturneringen
Bjarne Lysgaard-Egeberg startede med at fortælle at der var 52 deltagere i det første åbne klubmesterskab. Og med højere præmier (500 kr i 1. præmier). Dog blev der nævnt at man skal være bedre til at hjælpe med at rydde op.
Herefter gik Bjarne i gang med at dele præmier ud.
Vinderne blev
Sommer GP  :  Pelle Bank

Hurtigs. M.  :  IM Klaus Berg

Udendørsmesterskab:  Martin Matthiesen

Flømesterskab:   Martin Matthiesen

Januar GP  :  Pelle Bank

Super turnering :  Martin Matthiesen

SK 1968 Cup  :   Martin Matthiesen

Klubmester  :  Morten Swayne Storgaard

Lynmester :    Lars Hansen

De præmietagere der ikke var til stede kan får deres præmier ved lejlighed.
Bestyrelsen har vedtaget med tilbagevirkende kraft at der ikke er oprykkere i klubturneringen.
Bestyrelsen tog til efterretning at der ikke skal være runde i klubturneringen mandag efter palmesøndag.

Efter at der var delt præmier ud i alle grupper, blev der delt vin ud til holdlederne.
Bjarne uddelte ligeledes vin til de afgående bestyrelsesmedlemmer.
En stor tak til Christian Korsgaard, Karsten Nymann, Lasse Holst og Mikkel Stephensen.
Martin Mathiesen og Pelle Bang valgte at hylde Bjarne og Jacob ved at give dem en flaske vin

7. Indkomne forslag (hvis nogle)
Ingen indkommende forslag

8. Scoringspræmier og årets spiller
Nominerede:
Pelle Bang (pga Horsens Lang)
6. holdet (pga af oprykning trods et nyt hold)
Lars Hansen (lynmester)
Martin Mathiesen (for de mange gode resultater)
Graham Taylor (for +100 rating)
Morten Storgaard (klubmester)

Årets 2 spillere blev
Pelle Bang 14 stemmer
Martin Mathiesen 12 stemmer
Begge spillere fik en flaske vin.

9. Valg til bestyrelse.
Martin, Bjarne og Jacob fortsætter og der skal være 7 i bestyrelsen, så der skal vælges 4 nye til bestyrelsen, samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen havde 4 forslag.

Holdskak – Daniel Falhof Aastrup
Kasserer – Kim Hansen
Webmaster – Steffen Cordes
Sekretær – Anders Poulsen Charmouh
De 4 blev valgt enstemmigt

Suppleanter
Pelle Bang
Morten Storgaard

10. Valg til andre tillidshverv,

Revisor og revisor suppleant
Allan Bangsbro modtager genvalg
Thomas Vestergaard modtager genvalg som suppleant
Begge blev valgt enstemmigt’

3 medlemmer til turneringskomite
Hele komiteen blev genvalgt

11. Evt.
Graham Taylor beklagede sig lidt over nyheder på hjemmesiden, blandt andet manglende holdreferater. Dog ros til Bjarne for en masse updates om klubbens turneringer. Og beklagede sig lidt over overskueligheden på siden, det samme sagde Lars Hansen. Flere kommenterede også på at hjemmesiden ikke var ordentlig tilgængelig på de mobile platforme. Generalforsamlingen foreslår at bestyrelsen ser på mulighederne for at forbedre hjemmesiden.

Til slut et trefoldigt leve for klubben og Formanden takkede for god ro og orden.

Referent Mikkel Stephensen